นิพนธ์ ระดม สภาพัฒน์ฯ-แบงค์ชาติ ถกแผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และ ภาคใต้ชายแดน เน้นย้ำ บูรณาการแผนลดความซ้ำซ้อน ชี้ งบลงทุนภาครัฐปีละกว่า 6 แสนล้านบาท ยังสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

นิพนธ์ ระดม สภาพัฒน์ฯ-แบงค์ชาติ ถกแผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และ ภาคใต้ชายแดน เน้นย้ำ บูรณาการแผนลดความซ้ำซ้อน ชี้ งบลงทุนภาครัฐปีละกว่า 6 แสนล้านบาท ยังสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

นิพนธ์ ระดม สภาพัฒน์ฯ-แบงค์ชาติ ถกแผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และ ภาคใต้ชายแดน เน้นย้ำ บูรณาการแผนลดความซ้ำซ้อน ชี้ งบลงทุนภาครัฐปีละกว่า 6 แสนล้านบาท ยังสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

วันนี้(17 ก.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ในฐานะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดน และแนวทางดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2564-2565 พร้อมทั้ง มอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระยะต่อไป ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผวจ.สงขลา ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และผู้แทนกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม
โดยที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น และติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดน รวมถึงแนวทางการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564-2565 รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
นายนิพนธ์ รมช.มท. กล่าวว่า ภาพเศรษฐกิจของภาคใต้โดยรวม จะเห็นว่าเครื่องจักรทุกตัวอ่อนกำลังลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเลี่ยงไม่ได้ นอกจากการใช้จ่ายจากภาครัฐ รวมถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องของราคายาง ที่ยังพอกระเตื้องอยู่บ้าง แต่ยังต้องจับตาดูต่อไป แต่อย่างน้อยเมื่อราคายางสูงขึ้น ทำให้คนกลุ่มหนึ่ง ยังพอมีสภาพคล่องอยู่บ้าง นอกจากในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงมีผลกระทบมากที่สุด ดังนั้นจึงพอสรุปในภาพรวมถึงสถานการณ์ปีหน้า รวมถึงจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ และการเจริญเติบโตอย่างอื่นก็ยังน่าเป็นห่วง นอกจากภาครัฐ ดังนั้นเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาลงในพื้นที่ เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งปีหนึ่งๆประมาณ 5-6 แสนล้านบาท ถ้ามีการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงานโครงการได้ ก็จะอัดฉีดเข้าไปในระบบได้ ดังนั้นการใช้จ่ายในภาครัฐจึงต้องอาศัยงบประมาณในพื้นที่ ดังนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณจึงต้องมีการเร่งรัด ครม.เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงถือโอกาสนี้ เน้นย้ำสิ่งสำคัญคือการเร่งเบิกจ่ายจากภาครัฐ จึงมีความสำคัญกับเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ และทำให้เกิดการใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ ดังนั้นในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จึงต้องคิดว่าทำอย่างไรจะใช้งบประมาณให้ตรงจุดได้มากที่สุด จึงต้องเข้าใจสถานการณ์โดยรวม ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อจัดทำงบประมาณของจังหวัด
ต่อมา นายนิพนธ์(มท.2) ได้มอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระยะต่อไปว่า การดำเนินงานในระยะถัดไปคือช่วงปี 2564 -2565 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอและข้อคิดเห็นของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนในคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมายข้างหน้าและทันสมัย เพื่อให้มีการวางแผนและจัดทำโครงการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในระยะที่ผ่านมาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการโอนเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากสาเหตุหนึ่งมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งส่งผลให้หลายกิจกรรมของโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์คลี่คลายทุกภาคส่วนจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาและเร่งดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผน หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการในงบประมาณ ซึ่งจะทำให้แผนที่วางไว้ไม่มีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ควรมีลักษณะต่างคนต่างทำ และเป็นการหารแบ่งงบประมาณ ควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง เริ่มจากการประเมินผลการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดระยะที่ผ่านมา เทียบกับเป้าหมายของแผนว่าสามารถดำเนินการเข้าใกล้เป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยใดที่เป็นปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน และร่วมกันคิดร่วมกันค้นหาว่ามีประเด็นหลักสำคัญอะไร ที่จะสื่อถึงการบรรลุเป้าหมายของแผนแล้วมาร่วมกันพิจารณาว่าใครควรทำอะไรในส่วนที่ตัวเองมีภารกิจ และควรที่จะชวนหน่วยงานอื่นมาร่วมกับตนเองได้อย่างไร มีการแบ่งปันข้อมูลกันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายร่วมกันในแต่ละเรื่องตามยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนรวม ทั้งพิจารณาถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนในแต่ละระดับอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกับศอ.บต
นอกจากนั้น ส่วนราชการทุกหน่วยของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องวิเคราะห์สถานการณ์แต่ละเรื่องที่เป็นจุดเน้นของแผนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถแยกแยะจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละเรื่องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาเมื่อเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีความเป็นระบบที่สมบูรณ์ขึ้นกับเรื่องการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนและตอบสนองปัญหาความต้องการได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็นตามศักยภาพโอกาสเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดทำโครงการในระยะถัด ไปควรให้ความสำคัญกับโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันและสามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน สิ่งสำคัญก็คือโครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการระบุพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีความพร้อมดำเนินการได้ทัน มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน และการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการ รวมทั้งมีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว หรือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีความรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ส่วนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินกู้ ต้องมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากจะมีระบบและกลไกการตรวจสอบ และการรายงานผลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
สำหรับการประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรงและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปรับปรุงระบบการทำงานของการภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น และข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด สามารถยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประชุมในวันนี้ สภาพัฒน์ฯจะได้ประมวลนำเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
คุณ ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผอ.ภ.9 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า