สน.พลับพลาไชย 1 – 2 จับมือจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

สน.พลับพลาไชย 1 – 2 จับมือจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

สน.พลับพลาไชย 1 – 2 จับมือจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 3 สน.พลับพลาไชย 1 – 2 เลขที่ 447 ถนน พลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 จับมือกับ พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 ร่วมกับ คุณอานนท์ สุขสัตยานนท์ ประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1 และ คุณประเสริฐ กิติศักดิ์กุล ประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนกับทาง สน.พลับพลาไชย 2

โดยเวลา 09:00 น.คณะ กต.ตร. สน.พลับพลาไชย 1 – 2, ประธานที่ปรึกษา, คณะที่ปรึกษาคณะ กต.ตร.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ โดยมี

# คณะ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1
⭐️ คุณอานนท์ สุขสัตยานนท์ ประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1
⭐️ คุณสุเมธ บุญบรรดาลสุข กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1
⭐️ คุณ ดุจษะนันทน์ จักเดชไชย กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1

# คณะ กต.ตร.พลับพลาไชย 2 โดยมี
⭐️ คุณ ประเสริฐ กิติศักดิ์กุล ประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ธวัช เดิมวัฒนาภักดี รองประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ นิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ รองประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ สมทรง บุญไรสง รองประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ธนิชญาภาริก็ สิวิรัชฏานุภาพ เลขาประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ เสนีย์ ลาภากุลชัย เลขาประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ณัชสิทธิ์ ก่อทรัพย์ทวี กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ปรีชา อธิปธรรมวารี กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ เพียรดา เตรียมพาณิชย์กุล กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ปราโมทย์ ทวีตั้งตระกูล กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ ดร. อรุณี จิรมหาศาล กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ สุริยกานต์ สุรชน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2

# คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 โดยมี
⭐️ คุณ ไพศาล เปรื่องวิริยะ
ประธาน ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ บุญฤทธิ์ พิพัฒศิริกุล
รองประธาน ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ เรไร เอกวิริยะกิจ
รองประธาน ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
รองประธาน ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ยรรยง ปฐมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ปรีดา บุรีจิตตินันท์
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ อำพล วัฒนธรรม
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ สมชาย พิพัฒนนันท์
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ภสว่าง พัฒนาประทึป
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ชัยภูมิ เข็งเจริญ
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ประสิทธิ์ เหรียญเจริญสุข ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ อดิศร ศันสนียสุนทร
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ ณัฐพงศ์ หรูจิตรวัฒนา ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ วรพล เบญกานี
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ คุณ มานพ จินานุวัฒนา
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
เข้าลงทะเบียนและร่วมในพิธีฯ

เวลา 10:00 น.ได้มีพิธีมอบโล่ และเงินรางวัล ต่อด้วยพิธีรอดซุ้มกระบี่ เพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในการที่ได้รับราชการ จนครบวาระเกษียณอายุราชการ และในประจำปี 2565 นี้ข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณ มีจำนวน 7 ท่าน โดยมี
⭐️ ร.ต.อ.สัญญา วงษ์วิรัตน์
รอง สว.(จร.) สน.พลับพลาไชย 1
⭐️ ร.ต.อ.ประกอบ สุทธิสอาด
รอง สว.(ป.) สน.พลับพลาไชย 1
⭐️ ร.ต.อ.ธงชัย พุ่มมะระ
รอง สว.(ป.) สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ ร.ต.อ.สุนทร วงษ์บิล
รอง สว.(ป.) สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ ร.ต.อ.พลยุทธ ธวัชสภา
รอง สว.(ป.) สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ ร.ต.อ.จอม คงกันจ่า
รอง สว.(จร.) สน.พลับพลาไชย 2
⭐️ ร.ต.ท.วิรัตน์ เดียะเพชร
รอง สว.(สส.) สน.พลับพลาไชย 2

เวลา 11:00 น.มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษาฯ ที่ให้การสนับสนุนกับทาง สน.พลับพลาไชย 2 ด้วยดีเสมอมา

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองประธาน ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 ได้มอบรางวัลให้กับทาง ร.ต.ต.ชูเกียรติ อิฏฐกรพันธ์ ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี พร้อมด้วยเข้าพื้นที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในชุมชนฯ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการตำรวจ, คณะ กต.ตร.และประชาชนในชุมชนฯ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

จากนั้น ได้มีการนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับเหตุ ที่เกิดจากคนที่เสียสติหรือคุ้มคลั่ง มาทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะใช้ในห้วงเวลาเทศกาลกินเจเยาวราช ทั้งนี้ พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ดูแลความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมในงานฯ ได้อิ่มบุญ และมีความสุขใจ รวมถึงมีความปลอดภัย ที่ได้มาเที่ยวงานเจเยาวราชในครั้งนี้

ขอขอบคุณ

🌟 พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2

🌟 คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 /ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า