#เพชรบูรณ์พอเพียง พ่อเมืองเพชรบูรณ์ นำทัพกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เพชรบูรณ์”

#เพชรบูรณ์พอเพียง พ่อเมืองเพชรบูรณ์ นำทัพกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เพชรบูรณ์”

#เพชรบูรณ์พอเพียง
พ่อเมืองเพชรบูรณ์ นำทัพกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เพชรบูรณ์”

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล : แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนสู่เหย้าเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่, พันเอก เชิดพงศ์ ช่วยบำรุง รองเสนาธิการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง, นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวลัคณา แพงมา ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองไผ่, นางสาวพรทิพย์ กิ่งนอก พัฒนาการอำเภอหนองไผ่, โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง, ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation), สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อในวันนี้ โดยมีพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล : แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งได้มีการขุดปรับรูปแบบแปลงตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน 1 : 2 โดยคำนึงถึงหลักภูมิสังคม ลักษณะแปลง : เป็นพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทำนา  และมีสระน้ำจำนวน 7 บ่อ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล นำร่องของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายผลให้พื้นที่ต้นแบบระดับตำบล อีก 4 แห่ง และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,076 ครัวเรือน และครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 446 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,522 ครัวเรือน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมการทำหลุมพอเพียง การสร้างบ้านดิน การทำเตาเผาถ่าน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน
ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เพชรบูรณ์ ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครัวเรือน HLM อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จุดที่ 2 แปลงวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครัวเรือน HLM อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี
จุดที่ 3 แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครัวเรือน HLM อำเภอวังโป่ง และอำเภอชนแดน
จุดที่ 4 แปลงนายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครัวเรือน HLM อำเภอหล่มสัก และอำเภอเขาค้อ
จุดที่ 5 แปลงนายวรพล บุญศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครัวเรือน HLM อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข มีความมั่นคงในครัวเรือน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยการน้อมนำหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาคน ให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”
การเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงาน “ทำแบบคนจน” เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแต่ละแปลง จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี ทั้งนี้เพื่อให้คนเพชรบูรณ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า