วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันปราบดาภิเษก ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันปราบดาภิเษก ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันปราบดาภิเษก ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เลขที่ 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันปราบดาภิเษก ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์วัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยญาติธรรมและสาธุชนฯ เข้าร่วมในการประกอบพิธีฯ

โดยเวลา ๐๗.๐๐ น.มีการประกอบพิธีบวงสรวง ณ มณฑลพิธีหน้าพระพุทธปรางค์ และพิธีเททองหล่อพระเจ้าตากสินมหาราช (นำฤกษ์) เพื่อสมทบทุนบูรณะกำแพงพระอารามโดยรอบวัดอรุณราชวราราม

จากนั้น เวลา ๐๘.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ – สามณร และนักเรียน รวมจำนวน ๙๒ ทุน โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้
[ ประเภททุนนักธรรม ] จำนวน ๔ ทุน โดยมี
๑. สามเณรศักดิ์สิทธิ์ นามไทยสง ประโยค น.ธ.โท วัดอรุณราชวราราม
๒. สามเณรธาริน เฉิดรักษา ประโยค น.ธ.โท วัดอรุณราชวราราม
๓. สามเณรเจษอมร แซ่ตัน ประโยค น.ธ.โท วัดอรุณราชวราราม
๔. สามเณรจักรภัทร สงพิมพ์ ประโยค น.ธ.เอก วัดอรุณราชวราราม
[ ประเภททุนบาลี ] จำนวน ๙ ทุน โดยมี
๑. สามเณรจักรภัทร สงพิมพ์ ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๒. สามเณรศักดิ์สิทธิ์ นามไทยสง ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๓. สามเณรธาริน เฉิดรักษา ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๔. สามเณรเจษอมร แซ่ตัน ประโยค ป.ธ.๓ วัดอรุณราชวราราม
๕. พระมหาสุขสันต์ กิตติญาโณ ประโยค ป.ธ.๗ วัดอรุณราชวราราม
๖. พระมหาสิทธิศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต ประโยค ป.ธ.๗ วัดอรุณราชวราราม
๗. สามเณรอนิรุธ เงินทอง ประโยค ป.ธ.๗ วัดอรุณราชวราราม
๘.พระมหาศุภชัย สุวณฺณโชโต ประโยค ป.ธ.๘ วัดอรุณราชวราราม
๙. พระมหาสุธินันท์ สุทฺธินนฺโท ประโยค ป.ธ.๙ วัดอรุณราชวราราม
[ ประเภททุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ] จำนวน ๒๓ ทุน โดยมี
๑. พระมหาจันทร์ กตสาโร ประโยค ป.ธ.๙ วัดอรุณราชวราราม
๒. พระมหาสมชาย ชาติโย ประโยค ป.ธ.๙ วัดอรุณราชวราราม
๓. พระมหาณัฐวุฒิ กนฺตสีโล ประโยค ป.ธ.๙ วัดอรุณราชวราราม
๔. พระมหาชะเอม สุวีโร ประโยค ป.ธ.๘ วัดอรุณราชวราราม
๕. พระมหาพูนสวัสดิ์ อติภทฺโท ประโยค ป.ธ.๘ วัดอรุณราชวราราม
๖. พระมหาประวิทย์ กุสลาลงฺกาโร ประโยค ป.ธ.๘ วัดอรุณราชวราราม
๗. พระมหากันยา สีลาภรโณ ประโยค ป.ธ.๗ วัดอรุณราชวราราม
๘. พระมหาสมภพ ปญญาวุฑฺโฒ ประโยค ป.ธ.๗ วัดอรุณราชวราราม
๙. พระมหาสิทธิพงษ์ วรสิทฺธิเมธี ประโยค ป.ธ.๗ วัดอรุณราชวราราม
๑๐. พระมหามงคล จนฺทาโภ ประโยค ป.ธ.๗ วัดอรุณราชวราราม
๑๑. พระมหาณรงค์ โชติปญฺโญ ประโยค ป.ธ.๖ วัดอรุณราชวราราม
๑๒. พระมหาดาวใต้ รตนสิทฺธิ ประโยค ป.ธ.๖ วัดอรุณราชวราราม
๑๓. พระมหาหัสดี จรณธมฺโม ประโยค ป.ธ.๖ วัดอรุณราชวราราม
๑๔. พระมหาวัชรพงษ์ คุณวโร ประโยค ป.ธ.๕ วัดอรุณราชวราราม
๑๕. สามเณรกิตติศักดิ์ เปรื่องระบิล ประโยค ป.ธ.๔ วัดอรุณราชวราราม
๑๖. พระอภิสิทธิ์ อภินนฺโท ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๑๗. สามเณรพงศ์เทพ พันธ์แน่น ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๑๘. สามเณรจิรอังกูร สีเนย์ ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๑๙. สามเณรศิลากร สีเนย์ ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๒๐. สามเณรธนกันย์ กาญจนบุรานนท์ ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๒๑. สามเณรโก๊ะ ประโยค ป. ๑-๒ วัดอรุณราชวราราม
๒๒. สามเณรปุญภัทร คำสี ประโยค น.ธ.ตรี วัดอรุณราชวราราม
๒๓. สามเณรอัมรินทร์ ภูผา ประโยค น.ธ.ตรี วัดอรุณราชวราราม
[ ประเภททุนสามัญศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ] จำนวน ๒๗ ทุน โดยมี
๑. พระมหาเมธา พุทฺธิเมธี ปริญญาตรี บ้านสมเด็จฯ
๒. พระมหาทัตพงศ์ ญาณาภิสิทฺธิ ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา
๓. พระมหาทัตพล ญาณานุสิทฺธิ์
ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา
๔. พระณัฐ มหาวิริโย ปริญญาตรี บ้านสมเด็จฯ
๕. พระมหานวพล อรินฺทวีโร ปริญญาตรี มจร
๖. พระมหาจิรวัฒน์ อติเมธี ปริญญาตรี มจร
๗. พระมหาอนุสรณ์ จนฺทปญฺโญ
ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา
๘. พระมหาเปีย ปรมสิทธิ ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา
๙. สามเณรวันชัย เวียงมิถุนา
ปริญญาตรี มจร
๑๐. สามเณรจักราวุธ เวียงแม้นเมฆ ปริญญาตรี มจร
๑๑. สามเณรทักษิณ มากมีบริบูรณ์ ปริญญาตรี มจร
๑๒. สามเณรมั่งมีศรีสุข ธนเฮงแสนรชต ปริญญาตรี มจร
๑๓. สามเณรศราวุธ มันกลาง
ปริญญาตรี มจร
๑๔. สามเณรธีรยุทธ คำเสียง ปริญญาตรี มจร
๑๕. พระมหาจักริน จกฺกิสฺสโร
ปริญญาตรี รามคำแหง
๑๖. สามเณรศรายุทธ มาโยธา
ปริญญาตรี บ้านสมเด็จฯ
๑๗. พระนิรันดร์ วชิรญาโณ
ปริญญาตรี บาลีพุทธโฆส มจร
๑๘. พระมหาภูวนาท สุนฺทรสิทฺธิ
ปริญญาตรี บาลีพุทธโฆส มจร
๑๙. พระมหาสุวิทย์ ปวิชฺชกิตติ
ปริญาตรี มจร
๒๐. พระมหาธรรพัณธร ฐานงฺกโร ปริญาตรี มจร
๒๑. พระมหาณคเรศ สุทฺธิวาที
ปริญญาตรี มสธ
๒๒. พระมหากนกพล ธมฺมธีโร
ปริญญาตรี มจร
๒๓. พระมหาปิยะนัฐ ปิยรตโน
ปริญญาโท ธรรมศาสตร์
๒๔. พระมหาวัชระ วชิรญาโณ
ปริญญาโท ธรรมศาสตร์
๒๕. พระมหายุทธนา ณภูฐิโก
ปริญญาโท บาลีพุทธโฆส มจร
๒๖. พระครูสมุห์พงศธร ปญฺญาธโร ปริญญาโท มจร
๒๗. พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี
ปริญญาโท มสธ
[ ประเภททุนเรียนดีประพฤติดีสำหรับคฤหัสถ์ ] จำนวน ๓๐ ทุน โดยมี
๑. เด็กหญิงกนกกาญจน์ กาพสุวรรณ
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๒. เด็กหญิงอารยา ราชพันธ์
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๓. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา นามธานี
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๔. เด็กชายรชานนท์ ราชพงษ์
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๕. เด็กหญิงศศิวิมล โบเซะ
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๖. เด็กหญิงนรินทร์พร ภูมรินทร์
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๗. เด็กชายกฤตลักษณ์ เล่ห์กล
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๘. เด็กชายพสิษฐ์ เลิศวัฒนชัย
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๙. เด็กชายทินวัฒน์ สุรวงศ์
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๑๐. เด็กชายธนพันธุ์ แสงสุข
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๑๑. เด็กชายคูบุญ บุญมีรุ่ง
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๒. เด็กชายภูริช ปิลันธนดิลก
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๓. เด็กชายศุภกฤต สืบทับ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๔. นายวจิระ ลิขิตพัฒนา
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๕. นายธนัทชาติ คณิตนันทกุล
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๖. นายยศภัทร ศรีคำ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๗. นายวรินทร สุขศิริวัฒนโรจน์
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๘. นายจิตเทพ ศรีชวัสด์
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๑๙. นายศิลา พันตา
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๒๐. นายปฏิพล บุญยิ่ง
โรงเรียนทวีธาภิเศก
๒๑. เด็กหญิงณัฐกฤตา อาภานันท์
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒๒. เด็กหญิงขวัญข้าว โพ่อ่อง
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒๓. เด็กชายภูผา แก้วมูล
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒๔. นางสาวพรพิมล สมสาย
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒๕. นายณนณ ตันสกุล
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒๖. นายกันต์ดนัย ศรีบุรินทร์
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒๗. นางสาววัชรี ทองย้อย
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒๘. นางสาววิรัลพัชร ติ้นซุ่ย
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๒๙. นายภริลพัจ อาภรณ์ผล
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๓๐. นายธนกฤต หึกขุนทด
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
หลังจากพิธีมอบทุนเสร็จสิ้น

เวลา ๑๐.๓๐ น.มีการประกอบพิธีพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีสวดมาติกา ทอดผ้าบังสุกุล/พระสงฆ์สดัปกรณ์ หลังจากนั้น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฯ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ


ท่าน พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพรนิติสาโร) ดร.
🙏เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙
🙏ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
🙏เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า