คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ประกอบพิธี เทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ ของการประกอบพิธีฯ

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ประกอบพิธี เทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ ของการประกอบพิธีฯ

 

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ประกอบพิธี เทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ ของการประกอบพิธีฯ

 

วันอาทิตย์ ที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีเถาะ) ณ วิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เลขที่ ๑๕๘ ถนน วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาให้จัดงานพิธีเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และในวันนี้เป็นวันที่ ๒ ของการประกอบพิธีฯ โดยมีคณะสงฆ์ และเจ้าภาพในพิธีเทศน์กัณฑ์เทศ รวมถึงพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมีลำดับพิธีการและพระสงฆ์เทศน์มหาชาติ ทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีดังนี้

☆ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูกิตติธรรมานุยุต วัดกลาง แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์มหาพน ๘๐ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๗ มหาพน ]
– จะมีลาภ ยศ สุข สรรเสริญ
ที่เหนือกว่าใครๆ
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระครูวินัยธรจีรเดช จิรเตโช
๒. พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก ดร.
๓. พระมหาวรวิทย์ วรวิชุชกิตุติ ป.ธ.๙
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบัญชา
๕. บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
๖.บริษัท รักงานไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด เอ็นจีเนียริ่ง ๘๘
๗. คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร
๘. คุณชัยพันธ์ พิริยะเสถียรกุล

☆ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง แสดงธรรมเทศนาธรรม กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร ]
– จะประสบชัยชนะในทุกกรณี จะมีปัญญาบารมีเจิดจ้า สามารถบบคิดปัญหาต่างๆ ได้
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระเมธีรัตนดิลก
๒. พระครูสมุห์สมชาย ฐิตธมฺโม
๓. กรมเจ้าท่า

☆ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๙ มัทรี ]
– จะได้บุตรธิดาผู้มีรูปโฉมงดงาม มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ประพฤติแต่คุณประโยชน์ โทษไม่มี
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระราชธีราจารย์
๒. พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร.
๓. พระมหาเปรม เขมโก ป.ธ.๙ ๔. พระครพิสุทธิสรคุณ
๕. พระภิกษุ สามเณร คณะ ๒
๖. คุณศิริเวช รัตนเทพสถิต

☆ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหาสุทธิชัย สุนฺทรวาที วัดโสธรวราราม แสดงเทศนาธรรม กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ ]
– จะเป็นผู้มีชีวิตราบรื่น ทำการน้อยใหญ่ จะได้รับการสนับสนุนจากมหาชน ส่งผลให้ทำการได้สำเร็จ
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระวชิรกิจสุนทร
๒. พระครูอรุณธรรมญาณ
๓. บริษัท เจ้าพระยาริเวอร์ไลน์ จำกัด
๔. บริษัท ทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด

☆ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูสภัทรสันติคุณ วัดดอยท่าเสา แสดงเทศนาธรรม กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช ]
– จะเป็นผู้มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง สิ่งที่รักเสียไปจะได้คืน มาโดยเร็ว
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระครูประกาศสมณคุณ
๒. พระครูพิสิฐสรวุฒิ
๓. บริษัท แม่น้ำร้อยสาย จำกัด ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
๔. นายศุภกฤต บุญขันธ์
๕. นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง
๖. คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

☆ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูโฆษิตธรรมากร วัดสวรรณาราม แสดงเทศนาธรรม กัณฑ์ฉกกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกกษัตริย์ ]
– จะช่วยให้มีชีวิตและครอบครัว
ที่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ภัย
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระโสภณวชิราภรณ์ ดร.
๒. พระครูสถิตวิรุฬห์ธรรม
๓. พระครูสังมรักษ์ทองใหล
๔. คณะศิษย์พระธรรมมงคลเจดีย์

☆ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเทพวชิรวาที วัดประยุรวงศาวาส แสดงเทศนาธรรม กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ ]
– จะช่วยให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขในท่ามกลางหมู่ญาติมิตร ชีวิตปราศจากโรคภัยมีพลานามัยสมบูรณ์ เมื่อถึงคราวสิ้นใจจักไป บังเกิดบนสวรรค์ มีพระนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระราชมหาเจติยาภิบาล
๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ
๓. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
๔. โรงเรียนทวีธาภิเศก
๕. โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
๖. เรือด่วนเจ้าพระยา
๗. เรือไฟฟ้า
๘. ท่าเรือคุณแม่เผือก
๙. คุณอรทัย กองโชค
อนึ่ง พิธีเทศน์มหาชาติทำนองหลวง พระเดชพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาจัดให้มีการประกอบพิธีต่อเนื่องจากวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และในวันนี้เป็นการประกอบพิธีกัณฑ์เทศน์ในวันที่ ๒ และยังมีต่อเนื่องอีก ๑ วัน

โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและสาธุชน เข้าร่วมในงานพิธีฯที่ยิ่งใหญ่ มหาบุญมหากุศล ในครั้งนี้ และขอเรียนเชิญชาวพุทธศาสนิกชนและสาธุชนฯทั้งหลายที่มีความประสงค์จะร่วมบุญก็สามารถจะร่วมทำบุญทางออนไลน์หรือผ่านทางช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “วัดอรุณราชวราราม เพื่องานเทศน์มหาชาติ” เลขบัญชี ๐๕๕-๒๕๔๓๗๓-๒ (055-254-373-2) และหากท่านที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ก็สามารถติดต่อได้ที่
☆ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. โทร ๐๘๕ ๕๖๙ ๑๖๑๖ (085-569-1616)
☆ พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ โทร ๐๘๕ ๑๓๙ ๙๓๓๒ (085-139-9332)
☆ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม โทร ๐๒ ๘๙๑ ๒๑๘๕ (02-891-2185)

# ฝากร้านบ้านสายชง #
โทร ๐๖๕ ๖๔๙ ๕๑๔๙
รับออกร้านในโอกาสต่างๆ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ

ท่าน พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพรนิติสาโร) ดร.
🙏เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙
🙏ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
🙏เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า