คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ประกอบพิธี เทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ประกอบพิธี เทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ประกอบพิธี เทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเสาร์ ที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีเถาะ) ณ วิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เลขที่ 158 ถนน วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาให้จัดงานพิธีเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

และในวันนี้ได้มีการประกอบพิธี โดยมีคณะสงฆ์ และเจ้าภาพในพิธีเทศน์กัณฑ์เทศ รวมถึงพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมีลำดับพิธีการและพระสงฆ์เทศน์มหาชาติ ทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีดังนี้

☆ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระมหากรวิก อหึสโก ดร. วัดสุทัศนเทพวราราม แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์พิเศษ (๑,๐๐๐ พระคาถา)
[ บูชากัณฑ์ คาถาพัน ]
– เมื่อละจากโลกนี้แล้ว จะได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่า ศรีอริยเมตไตย ในอนาคต
– เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร
– เมื่อละไปแล้ว จะไม่ตกนรก
– เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตย จะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์
– ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ จะได้ดวงตา
เห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคล
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระพรหมวัชรเมธี
๒. คุณกานต์รวี เอี่ยมชมนาค
๓. คณะแป๊ะกง

☆ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์ทศพร ๑๙ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๑ ทศพร ]
– จะได้รู้จักเป้าหมายในการอธิษฐานใจในการทำ
บุญทำกุศล ว่าหวังจะให้ตนได้ประสบสุขอย่างไรบ้าง
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. กองทัพเรือ
๒. คุณสุนีย์ สุขเสรี
๓. คุณสุวนันท์ สุขสมติ
๔. คุณภัสณิชา บุษยาสกุล

☆ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสมชาย ปภสฺสโร วัดประยุรวงศาวาส แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ ]
– ในชั่วชีวิตหนึ่งจะไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก และยศศักดิ์ที่ตนมี
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระปัญญาวิมลมุนี
๒. พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม

☆ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหาณคเรศ สุทฺธิวาที วัดอรุณราชวราราม แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ ]
– ความมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขและความมีทรัพย์สินมั่งคั่ง มั่นคงลงตัวเพราะถูกจัดสรรบันดาลด้วยทานบารมี
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระศรีสุทธิเวที, ผศ.ดร.
๒. พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ ป.ธ.๙
๓. คุณสมเกียรติ เลิศกาญจนาพร และครอบครัว
๔.คุณวัชยา สุวานิโช

☆ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดทองนพคุณ แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์วนประเวศน์ ๕๗ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์ ]
– ชีวิตจะได้รับการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต
๒. พระครูปลัดสมนึก สมจิตฺโต

☆ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนฯ แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์ชูชก ๗๙ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ]
– จะเกิดไหวพริบในการเจรจาเป็นที่มาแห่งความสำเร็จ จะประสบช่องทางที่ดีมีชีวิตท่องเที่ยวอยู่ในตระกูลและสังคมที่ดีซึ่งมีกัลยาณมิตรรอบด้าน
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙
๒. สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม
๓. คุณสัญญา จิตต์บรรจง
๔. บริษัท เดอะกลาสแพลงค์ จำกัด
๕. คุณกันยกร มณีสาย

☆ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระพิศิษฎ์วิหารการ วัดประยุรวงศาวาส แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์จุลพน ๓๕ พระคาถา
[ บูชากัณฑ์ที่ ๖ จุลพน ]
– จะเป็นคนไม่หลงใหลในอบายมุขไม่ติดสุขอย่างมัวเมา เหมือนกระทงหลงทางตลอดชีวิต
[ ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพ ]
๑. พระสุนทรกิจโกศล ดร.
๒. พระครูอรุณธีรานุวัตร
๓. พระครูอรุณภาวนาวิเทศ วิ.
อนึ่ง พิธีเทศน์มหาชาติทำนองหลวง พระเดชพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาจัดให้มีการประกอบพิธีต่อเนื่องจากวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และในวันนี้เป็นการประกอบพิธีกัณฑ์เทศน์ในวันแรก และยังมีต่อเนื่องอีก ๒ วัน

โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและสาธุชน เข้าร่วมในงานพิธีฯที่ยิ่งใหญ่ มหาบุญมหากุศล ในครั้งนี้ และขอเรียนเชิญชาวพุทธศาสนิกชนและสาธุชนฯทั้งหลายที่มีความประสงค์จะร่วมบุญก็สามารถจะร่วมทำบุญทางออนไลน์หรือผ่านทางช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “วัดอรุณราชวราราม เพื่องานเทศน์มหาชาติ” เลขบัญชี ๐๕๕-๒๕๔๓๗๓-๒ (055-254-373-2) และหากท่านที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ก็สามารถติดต่อได้ที่
☆ พระวชิรรัตนาภรณ์ ดร. โทร ๐๘๕ ๕๖๙ ๑๖๑๖ (085-569-1616)
☆ พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ โทร ๐๘๕ ๑๓๙ ๙๓๓๒ (085-139-9332)
☆ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม โทร ๐๒ ๘๙๑ ๒๑๘๕ (02-891-2185)

# ฝากร้านบ้านสายชง #
โทร ๐๖๕ ๖๔๙ ๕๑๔๙
รับออกร้านในโอกาสต่างๆ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ

ท่าน พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพรนิติสาโร) ดร.
🙏เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙
🙏ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
🙏เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า