ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ในสมัยที่ 20

ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ในสมัยที่ 20

ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ในสมัยที่ 20

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้นที่ 4 โรงแรมทวินทาว์เวอร์ เลขที่ 88 ถ.พระราม 6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คุณ อุดม ตรงมณีธรรม ประธานกรรมการบริหารชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย สมัยที่ 18 – 19 พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 19 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมในที่ประชุม
เนื่องด้วยวาระในการบริหารชมรมฯ ได้ครบวาระบริหารและสิ้นสุดลง จึงได้จัดให้มีวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย (คณะใหม่) ในสมัยที่ 20 ขึ้น
โดยเมื่อเวลา 17:00 น.คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ ทยอยเดินทางเข้าลงทะเบียนเข้าในการเข้าร่วมประชุมฯ

จากนั้น เวลา 17:30 น.คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมรับประทานอาหาร และพบปะสังสรรค์ พูดคุย

ครั้นเมื่อเวลา 19:00 น.คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ ได้เข้าสู่ห้องประชุมเพื่อฟังผลงานในการบริหารและการจัดกิจกรรม พร้อมกับลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ (คณะใหม่) เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนในการบริหารชมรมฯ โดยแบ่งวาระการประชุมออกเป็นดังนี้
[ วาระที่ 1 ] เรื่องที่ประธานแจ้งให้คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

คุณอุดม ตรงมณีธรรม (ประธานในที่ประชุม) ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ที่ให้ความร่วมมือกับชมรมตลอดปี 2565 และโดยปีที่ผ่านมามีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ แต่ในช่วงปลายปีได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญ โดยจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล TOOL GETHER RUN วิ่งครั้งนี้…มีแต่ได้ ครั้งที่ 2 วิ่งที่เดียว เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด ซึ่งได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยความตั้งใจของท่านประธานโครงการและด้วยความร่วมแรง ร่วมใจจากกรรมการ และสมาชิกทุกๆท่าน ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมของฝ่ายต่างๆในวาระต่อไป และขอกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
[ วาระที่ 2 ] เรื่องพิจารณารับรองการรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (สมัยที่ 18)

คุณปิยะเทพ กีรติรัตนลักษณ์ (กรรมการเลขาธิการ) ได้กล่าวนำเรียนต่อที่ประชุมถึงในห้วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทางชมรมไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (สมัยที่18) ซึ่งต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 19 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของชมรมฯ จึงได้จัดทำหนังสือเวียนถึงสมาชิกชมรมฯ และขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯสมัยที่ 18 ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมัยที่ 19 โดยมีหนังสือตอบกลับจำนวน 127 ฉบับ ตอบรับเห็นด้วย 126 ฉบับ ไม่เห็นด้วย 1 ฉบับ จึงเรียนเสนอที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม สมัยที่ 19 ตามหนังสือเวียนตอบรับ และในที่ประชุมได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมัยที่ 19 ตามหนังสือเวียนที่ส่งให้กับสมาชิก
[ วาระที่ 3 ] กรรมการเลขาธิการรายงาน

คุณปิยะเทพ กีรติรัตนลักษณ์ (กรรมการเลขาธิการ) เรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขาธิการ จะมี คุณสุธรรม วงศ์พนาวิโรจน์ เป็น (กรรมการรองเลขาธิการ) ด้วย โดยมีหน้าที่ดูแลด้านเอกสาร ในการจัดประชุมกรรมการประจำเดือน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม ส่งให้สมาชิกทุกเดือน และคอยประสานงานกับกรรมการทุกฝ่าย ตลอดปีที่ผ่านมา และได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี
[ วาระที่ 4 ] คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รายงานกิจกรรม
4.1 กรรมการเหรัญญิกรายงานงบการเงินของชมรม

คุณสุดานิช กิจจุลลจาริต (กรรมการเหรัญญิก) ได้กล่าวรายงาน งบดุล รายรับ-รายจ่าย ของชมรมในสมัยที่ 18 และ 19
4.2 กรรมการตรวจสอบรับรองฐานะทางการเงิน

คุณปิยะเทพ กีรติรัตนลักษณ์ กล่าวรายงานแทน คุณวิสัน ฤทธิวีระเดช ( กรรมการตรวจสอบ) พร้อมทั้งได้กล่าวนำเรียนต่อที่ประชุม ถึงการตรวจสอบ โดยมี คุณผิน เอื้ออัมพร (ประธานฝ่าย) ได้ตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของทางชมรมฯ และ บัญชี รายรับ-รายจ่าย ของกองทุนการศึกษา สมัยที่ 18 และ สมัยที่ 19 มีความเรียบร้อยและถูกต้อง และขอรับรองงบการเงินถูกต้องทุกประการ
4.3 กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

คุณกมลทิพย์ แซ่จิว (กรรมการสวัสดิการ) เรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายสวัสดิการ โดยมี คุณ บุญเกียรติ อังศุกุลธร เป็นประธานฝ่าย มีคุณบุญเสริม เม่งศิริ ร่วมเป็นกรรมการฝ่าย และ คุณอรรณพ เอื้ออัมพร เป็นรองกรรมการฝ่าย ได้ดำเนินกิจกรวม ช่วยจัดงานของชมรมต่างๆ และหากมีสิ่งใดบกพร่อง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ได้เกิดโรคระบาด โควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และได้เข้าช่วยงาน ฌาปนกิจ
ในปี 2563 – 10 งาน
ในปี 2564 – 21 งาน
ในปี 2565 – 42 งาน
4.4 กรรมการปฏิคม

คุณพิสิษฐ์ไชย อังกูรบุณยโชค (กรรมการรองปฏิคม) กล่าวเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายปฏิคม มี คุณปรีชา ติยะนาคร เป็นประธานฝ่าย โดยภารกิจของฝ่ายปฏิคมในการหาสถานที่จัดกิจกรรมของชมรม ซึ่งในปี 2563 2564 ไม่มีกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด สำหรับปี 2565 มีเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 2 ครั้ง ประสานสถานที่จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล 1 ครั้ง และจัดหาสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันนี้
4.5 กรรมการจัดหารายได้

คุณกมลทิพย์ แซ่จิว (กรรมการจัดหารายได้) กล่าวเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดหารายได้ มี คุณสุวัฒน์ ไวยวิทย์ลิขิต เป็น (ประธานฝ่าย) และในปี 2563-2564 ไม่ได้มีกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด และสำหรับปี 2565 ฝ่ายจัดหารายได้ ช่วยกับฝ่ายการกีฬา และฝ่ายสวัสดิการ จัดหารายได้ สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล หรือกิจกรรม TOOL GETHER RUN และประชาสัมพันธ์หาสอนเซอร์ป้ายโฆษณา ซุ้มอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำมอบให้โรงพยาบาล 3 โรงพยาบาล คือ
1. มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี
2. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
3. มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
ทั้งนี้ ขอขอบคุณประธาน
ฝ่ายการกีฬาและคณะกรรมการ ทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนอย่างดี ทำให้ภารกิจสำเร็จ และขอเชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาที่กำลังจะมีขึ้นในปีนี้ (ล่วงหน้า)
4.6 กรรมการกองทุนการศึกษา

คุณอุดม รัตนธนาสาร (กรรมการกองทุนการศึกษา) ได้กล่าวเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายกองทุนการ- ศึกษา โดยมีคุณพรเทพ อัจฉริยะศิลป์ (ประธานฝ่าย) และ ชัยสิทธิ์ จิระบุญมา เป็น (กรรมการกองทุนการศึกษา ในปี 2563-2565) ไม่ได้จัดงานมอบรางวัลทุนการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ในปี 2566 จะจัดงานมอบทุนการศึกษา ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังกรรมการและสมาชิก ให้แจ้งลูกหลาน เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม
4.7 กรรมการบันเทิง

คุณพร้อมพงศ์ พรมุกดามณี (กรรมการบันเทิง) กล่าวเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบันเทิง โดยมี คุณสุพจน์ เลาหพัฒนวงศ์ เป็น (ประธานฝ่ายบันเทิง) และ คุณสมชาย จินตนาเวชกุล เป็น (กรรมการรองฝ่ายบันเทิง) ในปี 2563-2565 ไม่ได้จัดงานสังสรรค์ประจำปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ในงานสังสรรค์ประจำปี เช่นเดิม จึงถือโอกาสนี้เชิญท่านกรรมการได้ช่วยสนับสนุนโต๊ะด้วย
4.8 กรรมการทัศนศึกษา

คุณบรรหาร ตุลยนิติกุล (กรรมการรองทัศนศึกษา) ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายทัศนศึกษา มี คุณวิชัย เหล่ายิ่งเจริญ เป็น (ประธานฝ่าย) ในปี 2563-2565 ไม่ได้จัดทัศนศึกษา เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด ตั้งแต่ในปี 2566 ฝ่ายทัศนศึกษา ได้เตรียมจัดทัศนศึกษาภายในประเทศ ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จึงขอเชิญกรรมการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
4.9 กรรมการกิจกรรมพิเศษ

คุณบัญชา ประเสริฐณะสังข์ (กรรมการกิจกรรมพิเศษ) ได้กล่าวนำเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มีคุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล เป็น (ประธาน) มีคุณวิวัฒน์ ตรีรัตนกุลจรัส เป็น (กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) ในปี2565 โดยที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้ริเริ่มกิจกรวมใหม่ เป็นการจัดทำบทความการสร้างแบรนด์ของสมาชิก ที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบรนด์ของคนไทย ในการดำเนินการฝ่ายกิจกรรมพิเศษจะเข้าไปสัมภาษณ์ เยี่ยมชมกิจการของผู้ประสบความสำเร็จ และนำข้อมูลมาทำเป็นวารสารเล่มพิเศษของชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กฯ ในเบื้องต้นจะคัดเลือกแบรนด์สินค้า 1 ราย นำลงในวารสารฉบับแรก ประมาณช่วงกลางปี 2566
4.10 กรรมการการกีฬา

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์นันต์ (ประธานฝ่ายการกีฬา) มอบหมายให้ คุณ สุธันย์ชนก กนกนิตย์อนันต์ กล่าวนำเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายการกีฬามี คุณสุธี เกียรติพัฒนกุล เป็น (กรรมการฝ่ายการกีฬา ในปี 2565) และฝ่ายการกีฬาได้จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล TOOL GETHER RUN วิ่งครั้งนี้…มีแต่ได้ ครั้งที่ 2 วิ่งที่เดียว เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำมอบให้โรงพยาบาล 3 โรงพยาบาล คือ
1. มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี
2. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
3. มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
ซึ่งการจัดงานได้สำเร็จเสร็จสิ้น ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ ประธานกรรมการ (คุณอุดม ตรงมณีธรรม) และคณะกรรมการชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และมีการสรุปผลของรายได้ในการจัดงาน
4.11 กรรมการสมาชิกสัมพันธ์/นายทะเบียน

คุณธนัท อิงคะประสิทธ์กุล (กรรมการสมาชิกสัมพันธ์/นายทะเบียน) ได้กล่าวนำเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์/นายทะเบียน มีคุณสมเกียรติ ลิมปศิลป์ เป็น (ประธานฝ่าย) ทั้งนี้ ปี2563-2565 ไม่ค่อยมีสมาชิกสมัครใหม่ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด มีสมัครใหม่ 2 ราย ทั้งนี้ในปัจจุบัน ทางชมรมฯ มีสมาชิก จำนวน 236 ราย
4.12 กรรมการประชาสัมพันธ์

คุณสุธรรม วงศ์พนาวิโรจน์ (กรรมการประชาสัมพันธ์) กล่าวนำเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี คุณ จักรินทร์ วัฒนาพฤษากุล เป็น (ประธานฝ่าย ปี2563-2565) มีกิจกรรม ได้แก่
– จัดทำSlide กิจกรรมของคณะกรรมการเพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
– จัดทำวารสารชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็ก 1 ฉบับ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมชมรมฯ
– จัดทำ สคส. ส่งความสุขปีใหม่ 2023 ไปยังกรรมการและสมาชิกชมรมฯ
4.13 กรรมการประสานงาน
คุณฐปพณ โชติอำพนกุล (กรรมการประสานงาน) ได้กล่าวนำเรียนต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายประสานงาน มี คุณนิพนธ์ ตั้งจิตมุ่งมั่น เป็น (ประธานฝ่าย) ซึ่ง ในปี 2563-2565 ไม่ค่อยได้ประสานงาน เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ หากกรรมการและสมาชิกมีกิจกรรมใดให้ช่วยประสานงาน ขอให้แจ้งได้เลย

หลังจากการประชุมรับฟังการกล่าวรายงานเสร็จสิ้น คณะกรรมการและสมาชิกในที่ประชุมได้แต่ตั้ง คุณวิชัย เหล่ายิ่งจริญ เป็นประธานในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทยในสมัยที่ 20 โดยจะมีการลงคะแนนและเลือกคณะกรรมการเข้ามาทำหน้าที่จำนวน 50 ท่าน จากสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการรับเลือกจำนวน 222 ท่าน และในวันนี้มีสมาชิกที่เดินทางมาร่วมประชุมและใช้สิทธิ์ในการเลือกจำนวน 64 บัตรลงคะแนน โดยผลจะแจ้งให้กับสมาชิกทราบในภายหลัง เป็นอันเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณ
คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ ประธานฝ่ายกีฬา/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน


สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า