นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานอนุกรรมการการสาธารณะสุข ชุดที่ 7 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางเข้าประชุม ครั้งที่ 3/2566 ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานอนุกรรมการการสาธารณะสุข ชุดที่ 7 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางเข้าประชุม ครั้งที่ 3/2566 ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์
ประธานอนุกรรมการการสาธารณะสุข ชุดที่ 7 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางเข้าประชุม ครั้งที่ 3/2566 ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน

เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตปทุมวัน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
☆ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานอนุกรรมการการสาธารณะสุข ชุดที่ 7 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย
☆ นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์
รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
☆ นายวรยุทธ ศรีรชตภักดี
อนุกรรมการ
☆ นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา
อนุกรรมการ
☆ นายศตายุ สิทธิการิยะ
อนุกรรมการ
☆ นายอธิภัทร เพ็ชร์ผ่อง
อนุกรรมการ
☆ นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง
อนุกรรมการ
☆ นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ
อนุกรรมการและเลขนุการ
☆ นางสาวณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
☆ นางสาวเฌอรินณ์ ทะโน
ผู้ช่วยเลขานุการ
เดินทางเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของทางสำนักงานเขตพื้นที่ปทุมวันในทุกด้าน รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
โดยการประชุมเพื่อขับเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ มีการแบ่งเป็นวาระประชุมเป็น 3 วาระ คือ
[ ระเบียบวาระประชุมวาระที่ 1 ]
เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงการจัดประชุมและข้อมูลในการประชุมฯ
[ ระเบียบวาระประชุมวาระที่ 2 ]
นางสาวสุขวิชญาณ์ สนมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานเขตฯ และหัวหน้าฝ่ายในแต่ละด้านได้รายงานผลการตรวจสอบและเข้าให้ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงอุปสรรคและปัญหาที่พบในแต่ละแห่ง โดยมีดังนี้
พื้นที่การดูแลของทางสำนักงานเขตปทุมวัน มี 4 แขวง
1.แขวงรองเมือง
2.แขวงวังใหม่
3.แขวงปทุมวัน
4.แขวงลุมพินี
รวมพื้นที่ 8.369 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 40,934 คน
☆ มีบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 32,169 หลังคาเรือน
☆ มีจำนวนชุมชน 17 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนจรัสเมือง
2. ชุมชนวัดดวงแข
3. ชุมชนชาวชูชีพ
4. ชุมชนวัดบรมนิวาส
5. ชุมชนริมคลองนางหงส์
6. ชุมชนซอยร่วมฤดี
7. ชุมชนโปโล
8. ชุมชนแฟลตการรถไฟ
9. ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
10. ชุมชนแฟลต สน.ปทุมวัน
11. ชุมชนตรอกสลักหิน
12. ชุมชนบ้านครัวใต้
13. ชุมชนวัดสามง่าม
14. ชุมชนวัดชัยมงคล
15. ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
16. ชุมชนซอยพระเจน
17. ชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่
☆ มีวัด จำนวน 6 แห่ง คือ
1. วัดปทุมวนาราม
2. วัดบรมนิวาส
3. วัดชัยมงคล
4. วัดดวงแข
5. วัดสระบัว
6. วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม)
☆ มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง คือ
1. โบสถ์พระมหาไถ่
☆ มีสุเหร่า จำนวน 1 แห่ง คือ
1. มัสยิดอินโดนีเซีย
☆ สถานีตำรวจนครบาล 2 แห่ง คือ
1. สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
2. สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
☆ สถานีดับเพลิง 2 แห่ง คือ
1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง
2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่
☆ โรงเรียนในสังกัด กทม.7 แห่ง คือ
1. โรงเรียนวัดดวงแข
2. โรงเรียนวัดบรมนิวาส
3. โรงเรียนวัดชัยมงคล
4. โรงเรียนปลูกจิต
5. โรงเรียนสวนลุมพินี
6. โรงเรียนวัดสระบัว
7. โรงปทุมวนาราม
☆ สถานทูต 20 แห่ง
1. ลานกีฬาจารุเมือง
2. ลานกีฬาทองพูน
3. ลานกีฬาบ้านครัวใต้
4. ลานกีฬาแฟลตรถไฟ
5. ลานกีฬาตรอกสลักหิน
6. ลานกีฬาเคหัชุมชนบ่อนไก่
☆ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง
1. ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
2. ชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่
☆ ศูนย์ฝึกอาชีพ 1 แห่ง
1. สวนลุมพินี
☆ สวนสาธารณะ 1 แห่ง
1. สวนลุมพินี
☆ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง
1. ศูนยบริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี
☆ สถานที่สำคัญ
1. พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย (หัวลำโพง)
2. พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน
3. พิพิธภัณฑ์ปาร์คนายเลิศ
4. พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
5. พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
6. สะพานเขียว
7. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
8. สถานเสาวภา
9. Street Art ริมคลองแสนแสบ/สะพานชิดลม
10. สวนลุมพินี
11. วัดจำนวน 6 แห่ง
จากการตรวจสอบและ กำกับสถานประกอบกิจการสถานบันเทิงในพื้นที่เขตปทุมวัน โดยแยกเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการฯ จำนวน 16 แห่ง และสถานบริการ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งรวมถึง อาบ อบ นวด จำนวน 4 แห่ง หลังจากมีการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เน้นย้ำให้เขตตรวจสอบประสิทธิภาพถังดับเพลิง และอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด และผู้อำนวยการศูนย์บริการการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี รายงานว่า ได้ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแหล่งที่ก่อให้เกิดโรค การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคโควิด19 งานอนามัยชุมชน งานอนามัยโรงเรียน เน้นตรวจสุขภาพนักเรียนที่มีปัญหาโภชนาการ เช่น มีภาวะอ้วน ผอม เตี้ยหรือต้องเพิ่มสารอาหารและปรับโภชนาการเป็นต้น รวมทั้ง การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่องการป้องกันและบำบัดยาเสพติด ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานพบว่าเป็นปัญหาด้านโครงสร้างทางกายภาพ ซึ่งศูนย์ฯ จะได้สำรวจ และของบประมาณซ่อมแซมต่อไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารประชาสมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขได้โดยง่าย และเน้นย้ำในเรื่องการทำงานของ อสส. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารและรับทราบสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เป็นลำดับต่อไป
[ ระเบียบวาระประชุมครั้งที่ 3 ]
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมมีเพิ่มเติมในที่ประชุม ฯลฯ

ขอขอบคุณ

คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
อนุกรรมการฯ/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า