พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.ภ.จว. เพชรบูรณ์ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สกัดกั้นต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมาย !!

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.ภ.จว. เพชรบูรณ์ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สกัดกั้นต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมาย !!

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.ภ.จว. เพชรบูรณ์ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สกัดกั้นต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมาย !!

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณลานด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.ภ.จว. เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย โดยเฉพาะตามแนวชายแดน แถบช่องทางธรรมชาติ รวมถึงการตั้งจุดตรวจ และสกัดกั้นบริเวณพื้นที่ตอนใน

เนื่องด้วยมีวิทยุในการมอบนโยบายด่วน จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายทอดมายัง พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์
ผบช.ภ.6.และส่งมอบต่อคำสั่งมายัง พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.ภ.เพชรบูรณ์ ในเรื่องการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามแผนการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าวโดยผิดกฏหมาย

โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีวิทยุมอบนโยบายด่วน-ด่วนที่สุด จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวัง
และสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ
รวมทั้งการตั้งจุดตรวจพื้นที่แนวชายแดนและจุดสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน และแผนการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ภ.6 ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ที่มีแนวโน้มของการแพร่ระบาดสูงขึ้น
อย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มคนต่างด้าว ที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด เป็นไปตามแผนการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ภ.6 จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
1. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
1.1 ระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 (3 วัน) โดยให้
รอง ผบช..ก.6 ที่รับผิดชอบพื้นที่ หรือ ผบก.ภ.จว. เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการ
สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมกันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ให้มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติทั้งในระดับ ภ.จว. และ สภ. อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
ตามยุทธวิธีตำรวจ ควบคู่กับมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งการปล่อยแถวระดมกวาดล้างสามารถบูรณาการกับ
หน่วยงานในพื้นที่ และ สภ.ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าหน่วยหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม โดยกำหนดเป้าหมายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม
และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เน้นการสืบสวนจับกุมขบวนการ
ลักลอบ นำพาแรงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
2) การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับความผิดที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบ
นำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
3) ความผิดเกี่ยวกับสถานประกอบการ เน้นการตรวจสอบสถานประกอบการ
ที่เบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต และเปิดสถานประกอบการนอกเวลาหรือเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
2. คำแนะนำในการปฏิบัติ
2.1 ภ.จว, สภ. และ บก.สส.ภ.6 ออกคำสั่งปฏิบัติการ กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในข้อ 2 รวมทั้งพื้นที่รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน และสรุปข้อมูล
การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้ ภ.6 ทราบ ตามแบบที่กำหนด
2.2 กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัย อุปกรณ์
ป้องกันเชื้อโรค และแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเหมาะสม ระมัดระวังการพกพา
และใช้อาวุธ รวมทั้งประชุมชักซ้อมการปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจ
3. การควบคุมการปฏิบัติ
3.1 ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.6 และ ผบก.สส.ภ.. เป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม และกำกับ
ดูแลการปฏิบัติในด้านการป้องกันปราบปรามสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.จว..สภ. และ บก.สส.ภ.6 อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ และกวดขันควบคุมการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
4. การรายงาน
โดยให้ ภ.จว.ในสังกัด ภ.6 และ บก.สส.ภ.2 ร้ายงานผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ในห้วงวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 (3 วัน) ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้ ภ.6 ทราบ ทางระบบ E-cop
(ผ่านงาน 2 ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 12:00 น.

ดังนั้น พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.จว.เพชรบูรณ์ จึงได้เรียกระดมพลเพื่อทำการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และสกัดกั้นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย อย่างเข้มงวด และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า