พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 จัดเลี้ยงปรับทัพ คณะ กต.ตร.บก.น.9 วาระใหม่ ประจำปี 2566

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 จัดเลี้ยงปรับทัพ คณะ กต.ตร.บก.น.9 วาระใหม่ ประจำปี 2566

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 จัดเลี้ยงปรับทัพ คณะ กต.ตร.บก.น.9 วาระใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 17:30 น.วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ร้านซ้งโภชนา กัลปพฤกษ์ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 จัดเลี้ยงต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.บก.น.9 ) และคณะ กต.ตร.ของทุกสถานีตำรวจนครบาล ที่อยู่ในสังกัดของทาง บก.น.9 ชุดใหม่ในปีบริหาร 2566 โดยมี
☆ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 ( ประธานในงาน ) พร้อมด้วย
☆ พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.กฤติเดช วิรัชกิจ รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ์ ผกก.ฝอ.บก.น.9
☆ พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
☆ พ.ต.อ.บุญส่งวิทย์ ห้องแซง ผกก.สน.แสมดำ
☆ พ.ต.อ.ปัญญา กุลไทย ผกก.สน.เทียนทะเล
☆ พ.ต.อ.นรินท์โชติ พงศ์พิธานนท์ ผกก.สน.บางบอน
☆ พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์ ผกก.สน.บางขุนเทียน
☆ พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ
☆ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม
☆ พ.ต.อ.วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล ผกก.สน.หลักสอง
☆ พ.ต.อ.อภิชาติ ทองจันดี ผกก.สน.หนองแขม
☆ พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู
☆ พ.ต.อ.สุรวุฒิ กุมภีพงษ์
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ พ.ต.อ.ประสิทธิ สมใจประสงค์ ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ พ.ต.อ.นุกูล ครุฑศิริ
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ พ.ต.อ.สัญชัย มาตรคำจันทร์ ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ว่าที่ พ.ต.อ.ทองคุณ แกมขุนทด ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ว่าที่ พ.ต.อ.ปริยวรรธน์ วัฒนะนาวิน ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ว่าที่ พ.ต.อ.สหัสดิ์ ศรีทวี
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกพล ปริมา
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9
ร่วมในงานจัดเลี้ยงต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.ชุดใหม่ ) ที่เข้ามาร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ของทางข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9 อันประกอบด้วย
# สน.ท่าข้าม #

☆ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร
ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณศิวพงษ์ เตชานุบาล
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณณัฐรัชต์ ทวีทรัพย์โสภา
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณประสิทธิ์ จงจุลกลาง
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณสุภาคย์ โชติชัยวิวงศ์กุล
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณวิชัย โตวิทิตวงศ์
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณณฐพจน์ วิรามเวศน์
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณสุชาติ ศุภวาณิชย์ลีลา
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณอนันต์สิทธิ์ กิตติฤดีกุล
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
# สน.แสมดำ #

☆ คุณสุพัฒน์ ศรีมงคล
ประธาน กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณวิชัย สุวรรณขจิต
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณพงษ์สวัสดิ์ จิรดาพิพัฒน์ กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ นายธีระศานต์ เพลินศิลป์
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ นายกฤษณ์ชัย กุลวงษ์
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ นายณัฐภาส ชูศักดิ์บวร
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ นายขจร อำไพฉลวย
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ นายไพโรจน์ เพ็ญกุศล
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ นายไพโรจน์ นวลวิลัย
กต.ตร.สน.แสมดำ
# สน.เทียนทะเล #

☆ คุณวิชัย ชาญสายชล
ประธาน กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณอภิญญา ศุภวาณิชย์ลีลา
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณภคนันท์ ศรีแสงแก้ว
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณนรินทร์ เจียรพงศ์ปกรณ์
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณศิระ มณีวัฒน์เศรษฐ์
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณศุภศักดิ์ ไพสิฐเกรียงไกร
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณทวีศักดิ์ แก้วโมราเจริญ
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ ดร.นฤมล พุมฉัตร
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
# สน.บางบอน #

☆ คุณชยานนท์ อัศวนิลศรี
ประธาน กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณไพศาล ไตรรัตน์โกศล
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณวิชัย กุลวงษ์
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณกรกฤต มโนโชคกวินสกุล
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณสุรชัย เนื้อละออ
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณประเสริฐ ก่อเกียรติอุดม
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณสิทธิศาสตร์ ศิลปโพชสาลี
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณมงคล ประดิษฐ์
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณพุทธินันท์ ธนวัฒนชัยบูรณ์
กต.ตร.สน.บางบอน
# สน.บางขุนเทียน #

☆ คุณประสิทธิ์ เจริญจิตมั่น
ประธาน กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณสุธน วิบูลย์จันทร์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณณัษพงษ์ สิทธิพันธุ์กุล
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณชัชวุฒิ เอื้ออรุณทรัพย์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณวิชัย สมัญญาพรเศรษฐ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณชิด แถมสวัสดิ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณสุรพล รวีสวัสดิ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณประสิทธิ์ เหรียญเจริญสุข
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณธีรเชษฐ์ พงศ์วัฒกิจกุล
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
# สน.ภาษีเจริญ #

☆ คุณวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์
ประธาน กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณไกรศักดิ์ ฐาปนสกุลวงศ์
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณวีรพงษ์ เกียรติเจริญสุข
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณสุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณกำพล กุลวรานนท์
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณเทพภวัน เทียนเจริญ
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณเปรมใจ เอี่ยมขอพึ่ง
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณพิชัย วราฤทธิชัย
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณสุรวีย์ แจ่มจำรัส
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
# สน.เพชรเกษม #
สน.เพชรเกษม

☆ คุณธัญชณัท กิตติธนวัตร
ประธาน กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณอุเทน ศักดิ์ชัยชาญชล
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณนิติพร เพชรรักษ์
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณอุดมศักดิ์ โชติวิจิตร
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณธีรศักดิ์ ปียะประคองศรี
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณนาฎชัย วงษ์นุช
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณสมเกียรติ จักเดชไชย
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณอิสระ ใจอ่อน
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณเทิดศักดิ์ เชาวนสุภา
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
# สน.หลักสอง #

☆ คุณสมชาย ภูวจรูญกุล
ประธาน กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณสมนึก แก้วปู่วัด
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณวีรศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณเอก ณ ระนอง
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณวินัย ชั้นประเสริฐภิญโญ
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณธนะสิทธิ์ ธนวัฒนชัยบูรณ์
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณนรินทร เกียรติมาลาวงศ์
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณณัฐพงษ์ เชาวน์เลิศเสรี
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณวิชัย มีบุญ
กต.ตร.สน.หลักสอง
# สน.หนองแขม #

☆ คุณนิกร ชิมรส
ประธาน กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณชิดชนก ตั้งฉัตรยา
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณศิริชัย ตายีจัน
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณณัฐพงศ์ ปั้นแววงาม
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณเธียรสิทธิ์ วิถีพานิชย์
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณศิลาโรจน์ อมรอรรถวิทย์
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณสุทธิชัย อัศวนิลศรี
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณสุรพงษ์ แก้วจุมพล
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณเอกสุโรจน์ วิถีพานิชย์
กต.ตร.สน.หนองแขม
# สน.หนองค้างพลู #

☆ คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์
ประธาน กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณพิชัย บุญช่วย
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณศิริศักดิ์ ประกอบสาย
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณพรเทพ องอาจ
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณปุณณภพ ศักดิ์สงวน
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณภัคธัชพงศ์ ธนาปิยะรักษ์
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณนภาพร นาคเบญจา
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณฐิติพันธ์ เกียรติตั้ง
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณจเร ศรีขัดเค้า
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คณะ กต.ตร.ทุกสถานีฯ

การจัดเลี้ยงต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ ( กต.ตร.) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการตำรวจกับ คณะ กต.ตร.เพื่อร่วมขับเคลื่อนในการหารือข้อราชการและบริหารงานให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยรับฟังข้อเสนอแนะ และนำมาพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความผาสุขของพี่น้องประชาชนสืบไป

ขอขอบคุณ

☆ คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์ ประธาน กต.ตร.สน.หนองค้างพลู/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

☆ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองประธาน สน.เทียนทะเล/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า