สน.บางขุนเทียน จัดประชุมสัญจร คณะ กต.ตร.สน.บางขุนเทียน และที่ปรึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 2

สน.บางขุนเทียน จัดประชุมสัญจร คณะ กต.ตร.สน.บางขุนเทียน และที่ปรึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 2

สน.บางขุนเทียน จัดประชุมสัญจร คณะ กต.ตร.สน.บางขุนเทียน และที่ปรึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 2

เวลา 18:00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ร้านซ้งโภชนา แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์ ผกก.สน.บางขุนเทียน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สน.บางขุนเทียน และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2
ระเบียบประชุมวาระที่ 1 เริ่มจาก คุณประสิทธิ์ เจริญจิตมั่น ประธาน กต.ตร.สน.บางขุนเทียน กล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน ต่อในที่ประชุมให้รับทราบ โดยมี ท่าน ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ประธานที่ปรึกษาฯ และ ท่านประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษาฯ พร้อมทั้งกล่าวทักทาย คณะ กต.ตร.และ คณะที่ปรึกษาฯ ทุกๆท่าน
จากนั้นเริ่มเข้าสู่ระเบียบประชุมวาระที่ 2 โดย พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์ ผกก.สน.บางขุนเทียน ได้กล่าวรายงานผลปฏิบัติในภาพรวม ของการปฏิบัติงานทั้ง 5 ฝ่าย ของข้าราชการตำรวจของทาง สน.ฯ และรายงานผลปฏิบัติของคดีสำคัญ 3 คดี ที่ทางข้าราชการตำรวจของทาง สน.บางขุนเทียน ออกปฏิบัติการตามจับผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วฉับไว ในทุกคดีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

จากนั้นได้มีการพิจารณาผลงานของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นทั้ง 5 ฝ่าย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับรางวัลเล็กน้อยจาก คณะ กต.ตร.เพื่อเป็นการบำรุงขวัญสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
# รายชื่อข้าราชการตำรวจดีเด่น ทั้ง 5 ฝ่าย
[ ฝ่ายป้องกันปราบปราม ]
☆ ร.ต.อ.วิทวัส ล้ำเลิศ
รอง สวป.สน.บางขุนเทียน
[ ฝ่ายสืบสวน ]
☆ ร.ต.อ.นิวัฒน์ ชำนาญเนาว์
รอง สว.สส.สน.บางขุนเทียน
[ ฝ่ายสอบสวน ]
☆ ด.ต.ประสาร จรูญเรื่อง
ผบ.หมู่ (ป.)สน.บางขุนเทียน
[ ฝ่ายจราจร ]
☆ ด.ต.จงดล ธีวราวัฒนศิริ
ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนเทียน
[ ฝ่ายอำนวยการ ]
☆ ร.ต.อ.ไพลภ มูนจันทร์
รอง สวป.สน.บางขุนเทียน
[ ชุดจับกุมเฉพาะกิจ, ตัวแทน ]
☆ พ.ต.ท.ขจร ธูปประกาย
สว.สส.สน.บางขุนเทียน
☆ ร.ต.อ.นิวัฒน์ ชำนาญเนาว์
รอง สว.สส.สน.บางขุนเทียน
ต่อจากนั้นได้มีการรายงานงบดุลของเงินกองทุน โดยมี คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา ร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมในการนำมาพัฒนาปรับปรุงในส่วนต่างๆของทาง สน.บางขุนเทียน

ระเบียบประชุมวาระที่ 3 คณะ กต.ตร.สน.ฯ และคณะที่ปรึกษาฯ สน.บางขุนเทียน ในวาระเก่าและใหม่ ได้แนะนำตัวต่อในที่ประชุม โดยมี ดังนี้
# คณะ กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณประสิทธิ์ เจริญจิตมั่น
ประธาน กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณณัษฐพงษ์ สิทธิพันธุ์กุล
รองประธาน กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณสุธน วิบูลย์จันทร์
รองประธาน กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณชัชวุฒิ เอื้ออรุณทรัพย์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณชิด แถมสวัสดิ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณประสิทธิ์ เหรียญเจริญสุข
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณธีรเชษฐ์ พงศ์วัฒนกิจกุล
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณสุรพล รวีสวัสดิ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณวิชัย สมัญญานรเศรษฐ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ ด.ต.สายันต์ สามเกลียว
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
# คณะที่ปรึกษา สน.บางขุนเทียน
☆ คุณประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์
ประธานที่ปรึกษาฯ
☆ คุณเสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
ประธานที่ปรึกษาฯ
☆ คุณมานพ วรพิบูลย์วิทย์
เหรัญญิก/ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณไพรินทร์ ตั้งกอบลาภ
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณเฉลิมชัย ธนาคมตระกูล
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณอาทิตย์ นฤหล้า
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณอภิวัฒน์ สถาพรเจริญชัย
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณธวัชชัย วรพจนพิสุทธิ์
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณโชคชัย แช่แต้
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณนำชัย ปองเสงี่ยม
ที่ปรึกษาฯ
☆ ว่าที่ ร.ต.ธนกร เจียโหงว
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณบวรเดช บวรภักดีสกุล
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณศุภเสฎฐ์ ลีลานภาพรรณ์
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณจันทร์ หวนสันเทียะ
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณวีระ ตั้งกิจจำเริญ
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณศิวภัทร์ เอื้อธนโชตีโภคิน
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณสัณฑพล องค์วชิรนุกูล
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณอภิวัชร์ กัญจน์วัฒนานุกูล
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณสรพงษ์ ตั้งวิริยโรจน์กุล
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณจิรัฏฐพงค์ เตชธารวิสิฐ
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณสุวัฒน์ สันติสุภาพร
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณเกียรติศักดิ์ สาธิตภิญโญ
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณสังวาลย์ ชาวนาเมือง
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณสหวัฒน์ พุฒิพรชัยกุล
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณวิทยา ศรีจรรยานนท์
ที่ปรึกษาฯ
☆ คุณโชคชัย อ่อนพุทธา
ที่ปรึกษาฯ


หลังจากนั้นมีการมอบของชำร่วยให้กับทาง คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษาฯ และปิดวาระการประชุมประจำเดือน พร้อมกันนี้ คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา รวมถึงข้าราชการตำรวจ ร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง

ขอขอบคุณ

 

☆ พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์
ผกก.สน.บางขุนเทียน

☆ คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์
ที่ปรึกษา สน.บางขุนเทียน/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

☆ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
ที่ปรึกษา สน.บางขุนเทียน/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า