สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรม เขตสัมพันธวงศ์ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ และการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรม เขตสัมพันธวงศ์ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ และการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรม เขตสัมพันธวงศ์ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ และการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566

เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเยาวราช ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ได้มีการประชุมขับเคลื่อนในการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2566 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานฯ โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรม เขตสัมพันธวงศ์ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เข้าร่วมในการประชุมและแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ปี 2566 ดังนี้

[ 1 ] คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กำกับดูแล และให้การสนับสนุน
แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.1 นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ประธานที่ปรึกษา)
1.2 นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ (ที่ปรึกษา)
1.3 นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ (ที่ปรึกษา)
1.4 นายไกรสร จันศิริ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา)
1.5 นายชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา)
1.6 นายนิพนธ์ ตั้งจิตมุ่งมั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยเจริญโลหะกิจ (ที่ปรึกษา)
1.7 นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
นายกสมาคมค้าทองคำ (ที่ปรึกษา)
1.8 นายสมพงษ์ วชิรคพรรณ
ห้างทองเล่งหงษ์ (ที่ปรึกษา)
1.9 นายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์ บริษัท ยงเจริญ จำกัด (ที่ปรึกษา)
1.10 นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น (ที่ปรึกษา)
1.11 นายบุญเลิศ อัสสวุฒิ บริษัท ชัยเจริญชับพลาย จำกัด (ที่ปรึกษา)
1.12 นายประดิษฐ์ แพรวไพบูลย์ บริษัท เฮงเชียงทัวร์แอนด์ทราเวิลเซอร์วิส จำกัด (ที่ปรึกษา)

[ 2 ] คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน มีหน้าที่วางแผน กำหนดแนวทางการจัดงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ ดำเนินการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1 นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ (ประธานกรรมการ)
2.2 นายธีรเดช สินธพเรืองชัย บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช จำกัด (รองประธานกรรมการ)
2.3 นายบุญฤทธิ์ พิพัฒศิริกุล
ผู้จัดการบริษัท บี ออโต้พาร์ท อิมปอร์ต จำกัด (รองประธานกรรมการ)
2.4 นางวิจิตร องค์วัฒนา
บริษัท แว่นทอง (๑๙๙๖) จำกัด (กรรมการ)
2.5 นายพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
บริษัท ไทยพิพัฒน์ อิมปอร์ต จำกัด (กรรมการ)
2.6 นายมานพ จินานุวัฒา บริษัท โง้วงี่กี่เทรดดิ้ง (1992) จำกัด (กรรมการ)
2.7 นายสมศักดิ์ วชิรคพรรณ ห้างทองเล้งหงษ์ (กรรมการ)
2.8 นายสมพงษ์ วชิรคพรรณ ห้างทองเล่งหงษ์ (กรรมการ)
2.9 นายรัฐวงษ์ พสวงศ์ ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง (กรรมการ)
2.10 นายไชยกิจ ตันติกาญจน์ ห้างทองตั้งโต๊ะกัง (กรรมการ)
2.11 นายไพสิฐ พิสุทธิกุล ห้างทองเลี่ยงเช่งเฮง (กรรมการ)
กรรมการ
2.12 นายธนกฤติ อังสุปาลี ร้านเชียงปู่ (กรรมการ)
2.13 นางสายทิพย์ วิริยะไกรกุล ห้างทองจินเซ่งเฮง (กรรมการ)
2.14 นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ บริษัท เช่งเฮงเพชรพลอย จำกัด (กรรมการ)
2.15 นางอุษา ตันติพาณิชย์กุล
ประธานกรรมการวัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
2.16 นางสาวทิพวัลย์ ตันติพาณิชย์กุล เหรัญญิกวัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
2.17 นายสมชาย รักเจริญสกุล เลขานุการวัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
2.18 ผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเซส (กรรมการ)
๒.๑๙ ผู้จัดการธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยก (กรรมการ)
2.20 ผู้จัดการภัตตาคารตั้งใจอยู่ (กรรมการ)
2.21 ผู้จัดการภัตตาคารยิ้มยิ้ม (กรรมการ)
2.22 ผู้จัดการภัตตาคารหูฉลามไขน่าทาวน์สกาล่า (กรรมการ)
2.23 ผู้จัดการภัตตาคารเชียงการีล่า (กรรมการ)
2.24 ผู้จัดการภัตตาคารกั๋มหล่ง (กรรมการ)
2.25 ผู้จัดการภัตตาคารเล่าลี่หูฉลาม (กรรมการ)
2.26 ผู้จัดการภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง (กรรมการ)
2.27 กรรมการผู้จัดการริเวอร์ซิตี้ แบงคอก (กรรมการ)
2.28 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคม (กรรมการ)
2.29 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโรงเกือก (กรรมการ)
2.30 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโจวซือกง (กรรมการ)
2.31 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าฮกเลี่ยนเก๋ง (กรรมการ)
2.32 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้ากวงเอี๊ยะ (กรรมการ)
2.33 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าต้นไทร (กรรมการ)
2.34 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าแม่ทับทิม (กรรมการ)
2.35 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้ากวนอู (กรรมการ)
2.36 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเลี้ยงเป็ด (กรรมการ)
2.37 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าอาม้าเก็ง (กรรมการ)
2.38 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าอาเนี้ยเก็ง (กรรมการ)
2.39 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ (กรรมการ)
2.40 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าอาเนี้ย (กรรมการ)
2.41 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง (กรรมการ)
2.42 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเซี้ยอึ้งกง (กรรมการ)
2.43 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าแม่ประดู่ (กรรมการ)
2.44 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าปุนเถ้ากง (กรรมการ)
2.45 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (กรรมการ)
2.46 หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย (กรรมการ)
2.47 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ (กรรมการ)
2.48 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมคงคา (กรรมการ)
2.49 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ (กรรมการ)
2.50 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและเลขานุการ)
2.51 นางสาวกัลยกร พุฒซ้อน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
2.52 นางสาวขนิษฐา นราปุย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
2.53 นางสาวปียรัตน์ พรหมณะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

[ 3 ] คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรม มีหน้าที่สนับสนุน ควบคุมดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับพิธีกรรม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
3.1 นางอุษา ตันติพาณิชย์กุล
วัดโลกานุเคราะห์ (ประธานกรรมการ)
3.2 นางสาวทิพวัลย์ ตันติพาณิชย์กุล วัดโลกานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ)
๓.๓ นายสมชาย รักเจริญสกุล
วัดโลกานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ)
3.4 นายบัณฑิต นิ่มนวลสถาพร
วัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
3.5 นายอดุล อดิศรมงคล
วัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
3.6 นายสุรชัย สดใส
วัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
3.7 ผู้แทนวัดกุศลสมาคร (กรรมการ)
3.8 ผู้แทนวัดอุภัยราชบำรุง (กรรมการ)
3.9 ผู้แทนวัดมงคลสมาคม
(กรรมการ)
3.10 ผู้แทนวัดชัยภูมิการาม
(กรรมการ)
3.11 ผู้แทนโรงเจบุญสมาคม (กรรมการ)
3.12 ผู้แทนศาลเจ้าปูนเถ้ากง (กรรมการ)
3.13 ผู้แทนศาลเจ้าโจวซือกง (กรรมการ)
3.14 ผู้แทนศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง (กรรมการ)
3.15 หัวหน้าฝ้ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (กรรมการและเลขานุการ)
3.16 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
3.17 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปทุมคงคา (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
3.18 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
3.19 นางสาวกัลยกร พุฒซ้อน
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

[ 4 ] คณะกรรมการฝ้ายพิธีการและประสานงาน มีหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมภายในงาน
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านพิธีการและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานฯ

[ 5 ] คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ วางแผน ควบคุม การประสานงานด้านการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านสถานที่จัดงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ

[ 6 ] คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งเงิน เบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบกำหนด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ

[ 7 ] คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจร รักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีหน้าที่จัดระเบียบการจราจรบริเวณพื้นที่จัดงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาร่วมงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ

[ 8 ] คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ

[ 9 ] คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้มาร่วมงานที่
เจ็บป่วย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ

[ 10 ] คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องฯ

เข้าร่วมประชุมกำหนดจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2566 โดยจะกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566 มีระยะเวลากำหนด 10 วัน ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้น ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และถนนเยาวราช โดยมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้า และพระมหาโพธิสัตว์ การจัดอาหารเจ และการไหว้เจ้าตามศาลเจ้า 22 ศาลเจ้า เพื่อเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของลูกหลานชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทย และท้องถิ่นพื้นที่เยาวราชอย่างยั่งยืน
การประชุมในวันนี้ แบ่งเป็นระเบียบวาระการประชุม 3 วาระ อันประกอบด้วย
# วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการกำหนดการจัดงานมีขึ้นในวันที่ 14 – 23 รวมระยะเวลา 10 วัน สถานที่การจัดงาน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา – ถนนเยาวราช พิธีบวงสรวงในการจัดอาหารเจบูชาองค์เทพฯ ในศาลเจ้าพื้นที่ 22 ศาลเจ้า
# วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องการกำหนดรูปแบบการจัดงาน การแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
2. การคัดเลือกองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม
3. การจัดเตรียมพิธีกรรม
4. การจัดระเบียบจราจร และรักษาความปลอดภัย
5. การขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ
– ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์
– รถราง เพื่อนำมาร่วมขบวนในพิธีเชิญเจ้า และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสักการะบูชาศาลเจ้าต่าง ๆ
# วาระที่ 3 เป็นข้อนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา และข้อเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนบางอย่างให้การจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ปี 2566 ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ กรรมการฯ/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า