สมาชิกชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ 2015 เดินทางร่วมกิจกรรมสัญจร ทำบุญบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

สมาชิกชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ 2015 เดินทางร่วมกิจกรรมสัญจร ทำบุญบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

สมาชิกชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ 2015 เดินทางร่วมกิจกรรมสัญจร ทำบุญบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี  คุณวิพงษ์ รัตนศิริวิไล ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองประธานชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ 2015, คุณมานพ จินานุวัฒนา, คณะ พล.อ.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ อดีต รอง ปล.กห. และ สมาชิกชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ 2015 รวมถึงผู้ใหญ่ใจบุญ ร่วมเดินทางมาทำบุญถวายปัจจัย พร้อมบริจาคสิ่งของอุปโภค – บริโภค อาทิ ข้าวสารกระทิงทอง ถุงดำ เนื้อตุ๋นกระป๋อง เสื้อยืด สบู่ รองเท้า ผ้าอ้อม ฯลฯ โดยทางคณะฯ ได้ร่วมนำถวายให้กับ เจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อใช้ในการดูแล เด็กยากไร้, เด็กกำพร้า และผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมจำนวน 2,150 คน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดทริปบุญสัญจร ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยการดำเนินการ เริ่มจาก

เวลา 08:00 น.สมาชิกชมรมฯ และคณะผู้ใหญ่ใจบุญ ร่วมออกเดินทางออกจากร้านปีกไม้ ถ.พุทธมณฑลสาย 2 จากนั้น แวะรับประทานอาหารเที่ยง จนกระทั่งเวลา

เวลา 13:00 น. เดินทางถึงวัด และได้มีการมอบปัจจัย และสิ่งของอุปโภค – บริโภค รวมถึงคณะผู้ร่วมเดินทาง เยี่ยมชมวัดพระบาทน้ำพุ จากนั้น

เวลา 15:00 น. คณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หลังจากนั้น

เวลา 17:00 น.คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ 2015 รวมถึงผู้ใหญ่ใจบุญ ร่วมรับประทานอาหารค่ำและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

#คณะรายนามผู้ร่วมบริจาค#
1. คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ และครอบครัว
2. คุณวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
3. คุณมานพ จินานุวัฒนา และครอบครัว
4. คุณธเนศ จันมาธิกรกุล
5. คุณพรทิภา โกมลวัฒนานันท์
6. คุณหัสยา ไวโรจน์วิทยาการ
7. คุณอรรถพล แย้มบาล
8. คุณปาริชาต วิวัฒน์อนันต์
9. คุณทวีวัฒน์-คุณธัญรัศม์ วีรเรืองรัตน์
10. คุณเลิศพงษ์ โกฏิเสถียร์กุล
11. สโมสรกีฬาบางขุนเทียน
12. คุณบุญชัย มากเมตตากุล
13. คุณสายพิณ กนกนิตย์อนันต์
14. คุณธวัชชัย กนกนิตย์อนันต์
15. คุณชุณห์ เลิญชัยประเสริฐ
16. คุณเฉินจุ้นเฉียง
17. คุณไพวงศ์ ชำนินาวากุล
18. คุณบุญฤทธิ์ พิพัฒนศิริกุล
19. คุณอิงฟ้า ประยูรสุข
20. คุณธีรศักดิ์ ปิยะประคองศรี
21. พ.ต.ท.ชาตรี เชื้ออภัย
22. อัยการ อุรุพงษ์ แก้วบุตร
23. พ.ต.อ.ศักดา ขำโพธิ์ทัย
24. คุณวีระ (บริษัท ซีเอ็นอาร์ เฮ้าส์ จำกัด)
25. คุณทวีศักดิ์ แก้วโมราเจริญ
26. คุณนพสิทธิ์ วัฒนเลิศพงษ์
27. คุณอดิศักดิ์ พนิตวงศ์
28. คุณไตรสรณ์ อัครพัฒนวิชญ์
29. พล.ต.ต.ธนู พวงมณี
30. พ.ต.อ.ปัญญา กุลไทย
31. คุณวิชัย ชายเสรีล้ำเลิศ
32. คุณอัมพร อภินันท์เจริญ
33. พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์
34. พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์
35. คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์ และครอบครัว
36. คุณศุภชัย-คุณนพภรณ์ สุรพงษ์ประชา
37. คุณประพนธ์ ตระการรุ่งโรจน์
38. คุณพรทิพย์-คุณพิสิฏฐ์พล เตชะพกาพงษ์
39. พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
40. คุณถนัดบุญ สุวรรณรัตน์
41. พ.ต.ท.บุญส่ง เสมเถื่อน – คุณรัชนี อัศวประยุกค์กุล
42. พ.ต.อ.กฤษณะ วัฒนธำรงค์
43. พ.ต.อ.ศักรินทร์ เกิดสำอางค์
44. พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง
45. พ.ต.ท.ชูศักดิ์ จันทมาลา
46. พ.ต.ท.หญิง วรัญญา เกิดเอี่ยม
47. พ.ต.ท.สมพร แสนดี
48. พ.ต.อ.นรินท์โชติ พงศ์พิธานนท์
49. คุณวัฒนา สุขโภชน์
50. พ.ต.อ.วุฒิชัย สุคนทวิธ
51. คุณชยานนท์-คุณสิริพร อัศวนิลศรี
52. คุณสุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์
53. คุณชาญชัย ประสพสงค์
54. พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์
55. คุณสรศักดิ์ ตั้งกาญจนภาสน์
56. คุณวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์
57. บริษัท แสงไทยอินเตอร์เทรด จำกัด (คุณอุดม ตรงมณีธรรม)
58. พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
59. บริษัท ยนการ เมดิคอล จำกัด (คุณจิณห์นิมาศ วงศ์ประไพและกัลยาณมิตร)
60. คุณทิพพ์สินี กนกนิตย์อนันต์
61. คุณประชา สิริวัฒนเกตุ
62. คุณคงศักดิ์ – คุณฉัฐภรณ์ เจริญรัตนกุล
63. คุณวีรชัย ธนสหวรคุณ
64. คุณภัทราวุธ อภิโชควรชัย
65. คุณสมโพธ เกสวราเวช
66. คุณเฮี่ยงเตี้ยง แซ่จึง
67. พล.อ.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์
68. คุณพัสกร ตันประเสริฐ
69. คุณอำไพ ธรรมภิบาลอุดม
70. คุณณัฐวัฒน์ ชีระวิทย์
71. คุณนิธิ แจงวาณิชย์
72. คุณชาย ปราบเล่ง
73. คุณสมพงษ์ กิจกำจาย
74. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวล
75. พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี
76. คุณรุ่งทิวา แซ่กัว
77. คุณผิน เอื้ออัมพร
78. พ.ต.ท.ธวัชชัย ผิวผ่อง
79.พ.ต.ท.อาณัติ อรรคสาร
80. คุณรัชฎา-คุณสุกานดา ปรารถนวนิช
81. คุณบุ๊ง แซ่ตั้ง
82. คุณปัญญา แซ่เอี้ยว (บริษัท พีเคพี การไฟฟ้า จำกัด)
83. พ.ต.อ.พนม – อ.ธณกนก เชื้อทอง
84. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
85. คุณสุภาภรณ์ คุณรัตนาทร
86. คุณศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล และครอบครัว
87. คุณชาญสุวิช ศิริบัญชาวรรณ
88. คุณกิรณา เทียนพิทักษ์
89. คุณพิชิต โลหะภัณฑ์สมบูรณ์
90. ร้านของเล่น BABYPUNGTO
91. พ.ต.ท.มั่นวัตร์ เจริญชัยสมบัติ
92. พล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์
93. คุณวิโรจน์ ล้อเรืองสิน
94. คุณพันธิตรา ปัทมานนท์
95. คุณปวีร์ลดา หว่อง
96. ร้านเอมจิตต์ ๆ
97. คุณบริวัฒน์ (เฮียใช้)
98. พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล
99. พล.ต.ไวพจน์ พันธุ
100. คุณมณเฑียร-คุณปราณี เอื้อวงศ์ตระกูล
101. คุณอรอนงค์ ลิขิตสัจจากุล
102. คุณกมลทิพย์ แซ่จิว คุณเท
103. พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง
104. คุณสันทัด อุทัยรัฐนิธิกุล
105. ดร.รณิดา นกไทยเจริญ และครอบครัว
106. คุณพิเชษฐ์ ลิขิตขจร
107. คุณปราณี เจียรนัย
108. คุณวีระพงษ์ อี๊ด
109. คุณจารุพรรณ์ อัครพิพิธภิญโญและครอบครัว
110. คุณสมศักดิ์ รุ่งโรจน์อุดมผล
111. คุณภัทราพา อยู่วิทยา
112. คุณทิพพ์สินี กนกนิตย์อนันต์
113. คุณธนินทร์ รัตนศิริวิไล
114. คุณพี่ดี
115. เพื่อนท่านประธาน
116. คุณสุนทร สุรวัฒนาวงศ์
117. คุณอิสรีย์ ธรรมะกุลเสถียร
118. คุณอังษณา เรืองวุฒิชนะพืช
119. คุณศิริวรรณ ศักดาประยูร
120. ส.ขอนแก่นบริจาค
121. คุณณัฐธยาน์ โขมพัตร
122. พ.ต.อ.ธีรชัย เด็ดขาด
123. กลุ่มเพื่อนคุณทวีวัฒน์ วีรเรืองรัตน์
124. คุณธนพล คณทา
125. คุณอัมพร ศิริพานิชกร

# ขอขอบคุณ #
พลโท พรมงคล พึ่งเสมา ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมฯ

ขอขอบคุณ

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองประธานชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ 2015/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า