ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย 泰国五金工具協會 จัดโครงการมอบทุนบุตร-ธิดา สมาชิก ณ สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย 逞羅揭陽會館

ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย 泰国五金工具協會 จัดโครงการมอบทุนบุตร-ธิดา สมาชิก ณ สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย 逞羅揭陽會館

ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย 泰国五金工具協會 จัดโครงการมอบทุนบุตร-ธิดา สมาชิก ณ สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย 逞羅揭陽會館

เวลา 18:30 น.วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย 104 พระราม 6 ซอย 7 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
☆ คุณ อุดม ตรงมณีธรรม
ประธานชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย
☆ คุณ สมเกียรติ เลิศจิรราตง
ประธานกิติมศักดิ์
☆ คุณ ชรินทร์ วิทยนนท์เอกทวี
ประธานกิติมศักดิ์
☆ คุณ เล็ก พรมุกดามณี
ประธานกิติมศักดิ์
☆ คุณ จักรินทร์ วัฒนาพฤกษากุล
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
☆ คุณ นิพนธ์ ตั้งจิตมุ่งมั่น
ประธานฝ่ายประสานงาน
☆ คุณ ผิน เอื้ออัมพร
ประธานฝ่ายตรวจสอบ
☆ คุณ สุวัฒน์ ไววิทย์ลิขิต
ประธานฝ่ายจัดหารายได้
☆ คุณ วิชัย เหล่ายิ่งเจริญ
ประธานฝ่ายทัศนศึกษา
☆ คุณ บุญเกียรติ อังศกุลธร
ประธานฝ่ายสวัสดิการ
☆ คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
ประธานฝ่ายการกีฬา
☆ คุณ สุพจน์ เลาหพัฒนวงศ์
ประธานฝ่ายบันเทิง
☆ คุณ ทรงกิจ วิจักษณ์วิชชาการ
กรรมการที่ปรึกษา
☆ คุณ อุดม รัตนธนาสาร
กรรมการฝ่ายกองทุนการศึกษา
☆ คุณ ปิยะเทพ กีรติรัตนลักษณ์
กรรมการเลขาธิการ
☆ คุณ บรรหาร ตุลยนิติกุล
กรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
☆ คุณ ชัยสิทธิ์ จิระบุญมา
กรรมการฝ่ายกองทุนการศึกษา
☆ คุณ พิสิษฐ์ไชย อังกูรบุญยโชค
กรรมการฝ่ายปฏิคม
☆ คุณ กมลทิพย์ แซ่จิว
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
☆ คุณ สุธรรม วงศ์พนาวิโรจน์
กรรมการประชาสัมพันธ์
☆ คุณ บุญเสริม เม่งศิริ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
☆ คุณ บัญชา ประเสริฐณะสังข์
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
☆ คุณ สุธี เกียรติพัฒนกุล
กรรมการฝ่ายการกีฬา
☆ คุณ อรรถณพ เอื้ออัมพร
กรรมการรองฝ่ายสวัสดิการ
☆ คุณ สมชาย จินตนาเวชกุล
กรรมการรองฝ่ายบันเทิง

ได้ร่วมจัดโครงการมอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา ตลอดจน บุตร-ธิดา ของพนักงานสมาชิกนิติบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมการมอบรางวัลทุนการศึกษาของ ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทยในประจำปี 2566 โดยรางวัลทุนการศึกษาของชมรมฯ จะมอบให้ทุนละ 2,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลทุนการศึกษาในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
– ประเภททุนเรียนดี
– ประเภททุนช่วยเหลือนักเรียนเรียนดี สำหรับพนักงานสมาชิกนิติบุคคล
– ประเภททุนช่วยเหลือการศึกษา
– ประเภททุนช่วยเหลือเด็กพิการ (อายุตั้งแต่ 6-19 ปี)
และหลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับน้องๆคนเก่งก็ยังคงเหมือนเดิม โดยมีดังนี้
1) ทุนเรียนดี ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ต้องเป็นบุตร ธิดา สมาชิกชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาของปีการศึกษา 2565 ผลเฉลี่ยของ 2 ภาคการศึกษา/เกรดเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ดังต่อไปนี้
– ในระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด 3.50
– ในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
2) สำหรับทุนประเภททุนเรียนดี สำหรับบุตร ธิดาของพนักงานสมาชิกนิติบุคคล ผู้สมัครเข้ารับทุน ต้องเป็น
บุตร ธิดาของพนักงาน หรือลูกจ้างสมาชิกนิติบุคคลของชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย โดย
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาของปีการศึกษา 2565 ตามหลักเกณฑ์เดียวกับทุนประเภทที่ 1
3) สำหรับทุนประเภททุนช่วยเหลือการศึกษา ผู้สมัครเข้ารับทุน ต้องเป็นบุตร-ธิดา สมาชิกฝ่ายสวัสดิการ ของชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย โดยกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (โดยไม่จำเป็นต้องแสดงผลการเรียน)
และการมอบทุนในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านสมาชิกชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย โดยมีดังนี้
1. อุดม ตรงมณีธรรม
2. คุณพรเทพ อัฉริยะศิลป์
3. คุณเล็ก พรมุกดามณี
4. คุณอนันต์ ประเทืองพัฒนากุล
5. คุณพิพัฒน์่ กนกนิตย์อนันต์
6. บจก. เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด โดยคุณวัฒนา บุญบรรดาสุข
7. คุณสุวัฒน์ ไววิทย์ลิขิต
8. คุณสมเกียรติ เลิศจิรราตง
9. คุณสุดานุช กิจจุลลจาริต
10. คุณผิน เอื้ออัมพร
11. คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล
12. คุณวิชัย เหล่ายิ่งเจริญ
13. คุณทรงกิจ วิจักษณ์วิชชากร
14. คุณอุดม รัตนธนาสาทร
15. คุณสุพจน์ เลาหพัฒนวงศ์
16. คุณสุธี เกียรติพัฒนากุล
17. คุณพร้อมพงศ์ พรมุกดามณี
18. คุณสมชาย จินตนาเวชกุล
19. คุณศักดิ์ชัย ศรีสันติธรรม
20. คุณสุธรรม วงศ์พนาวิโรจน์
21. คุณวิสัน ฤทธิ์วีระเดช
22. คุณวสัน แสงฉายเพียงเพ็ญ
23. คุณบัญชา ประเสริฐณะสังข์
24. คุณภวัต อังศุกุลธร
25. คุณวิวัฒน์ ตรีรัตนกุลจรัส
26. คุณธนัท อิงคะประสิทธิ์กุล
27. คุณประสิทธิ์ จิระพงศ์วัฒนา
28. คุณชนินทร์ วิทยานนท์เอกทวี
29. คุณจักรินทร์ วัฒนาพฤกษากุล
30. คุณนิพนธ์ ตั้งจิตมุ่งมั่น
31. คุณกิตติ ถาวรพิชญไชย
32. คุณปิยะเทพ กีรติรัตนลักษ์
33. คุณอรรณพ เอื้ออัมพร
34. คุณบรรหาร ตุลยนิติกุล
35. คุณบุญเสริม เหม่งสิริ
36. คุณเจษฎา โชติวรานนท์
37. คุณบุญเกียรติ อังศุกุลธร
38. คุณอำนาจ อมรมณีกุล
39. คุณประสิทธ์ จินะพงศ์วัฒนา
40. คุณสุจิตร์ หลินอำนวยชัย
41. คุณสุรเชษฐ์ ทัศนธารรากร
# ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติการค้าขายในกลุ่มการค้า และส่วนที่สำคัญคือสมาชิกทุกท่านมีอุดมการณ์ในด้านช่วยเหลือสังคมเพื่อการกุศล โดยมิได้มุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์ใดๆ โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมต่างๆ และนำรายได้บริจาคให้กับตามโรงพยาบาล และองค์กรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ทางชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นในอุดมการณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสืบไป

ขอขอบคุณ

คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ ประธานฝ่ายกีฬาชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า