คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที่ 7 จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566 ขับเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที่ 7 จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566 ขับเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที่ 7 จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566 ขับเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เลขที่ 50 ถ.ศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการการสาธารณสุข ชุดที่ 7 ได้มีการจัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยแบ่งเป็นวาระประชุมเป็น 3 วาระ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
☆ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
☆ นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์
รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
☆ นายอากาศ วสิกชาติ
รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง
☆ นายพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
อนุกรรมการ
☆ นายวรยุทธ ศรีรชตภักดี
อนุกรรมการ
☆ นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา
อนุกรรมการ
☆ นายชัยยันต์ ปุศยเวช
อนุกรรมการ
☆ นายศตายุ สิทธิการิยะ
อนุกรรมการ
☆ นายสมชาย จิติมา
อนุกรรมการ
☆ นายอธิภัทร เพ็ชร์ผ่อง
อนุกรรมการ
☆ นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง
อนุกรรมการ
☆ นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ
อนุกรรมการและเลขนุการ
☆ นางสาวณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
☆ นางสาวเฌอรินณ์ ทะโน
ผู้ช่วยเลขานุการ
☆ นายกษิระ ศรีเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
☆ นางสาวอรพินท์ แสสนธิ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
☆ นางกฤตยาภรณ์ จันทรา
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
☆ นางสาวสุฤดี วงน้อม
แพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผอ.ศบส.20 ป้อมปราบศัตรูพ่าย
☆ ฝ่ายการคลัง
☆ ฝ่ายรายได้
☆ ฝ่ายการศึกษา
☆ ฝ่ายทะเบียน
☆ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
☆ ฝ่ายโยธา
☆ ฝ่ายพัฒนาการชุมชนและสวัสดิการสังคม
☆ ฝ่ายปกครอง
☆ ฝ่ายเทศกิจ
☆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมในที่ประชุมฯ

[ ระเบียบวาระประชุมครั้งที่ 1 ]
เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงการจัดประชุมและข้อมูลในการประชุมฯ
[ ระเบียบวาระประชุมครั้งที่ 2 ]
เป็นเรื่องที่นำเรียนในที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักดังนี้
1. ภารกิจหน้าที่ของฝ่ายสิ่ง, แวดล้อมและสุขาภิบาล, ข้อมูลจำนวนตลาด, และการดำเนินการด้านการสุขาภิบาลตลาด และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
2. ข้อมูลพื้นฐาน ภารหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 20 รวมทั้งปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน โดยมีดังนี้
# ภารกิจหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล โดยมีการเข้ากำกับ ดูแลสุขลักษณะกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มี 142 ประเภท โดยแบ่งออกเป็น 13 กลุ่มกิจการ ดังนี้
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
4. กิจการที่เกี่ยวกันยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
5. กิจการที่เที่ยวกับการเกษตร
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ หรือกระดาษ
9. ถึจการที่เกี่ยวกับการบริการ
10. กิจการที่เที่ยวกับสิ่งทอ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน
ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ
13. กิจการอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
# กำกับ ดูแลสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร โดยมีสถานประกอบกิจการที่กำกับดูแลในปัจจุบัน มีดังนี้
– ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีทั้งหมด 432 ราย
– สถานที่จำหน่ายอาหาร มีทั้งหมด 315 ราย ประกอบไปด้วย
1. ที่มีใบอนุญาต (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร) มีจำนวน 22 ราย
2. หนังสือรับรองการแจ้ง (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร) มีจำนวน 293 ราย
– สถานที่สะสมอาหาร มีทั้งหมด จำนวน 236 ราย ประกอบด้วย
1. ที่มีใบอนุญาต (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร) มีจำนวน 10 ราย
2. หนังสือรับรองการแจ้ง (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร) มีจำนวน 226 ราย
# กลุ่มงานสุขาภิบาลโรงงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมลพิษการควบคุมมลพิษฝุ่นละออง PM2.5
พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
1. โรงงานจำพวกที่ 2 มีทั้งหมด 3 โรงงาน
2. โรงานจำพวกที่ 3 มีทั้งหมด 13 โรงงาน (อยู่ในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
– กำกับดูแลสุขอนามัยของตลาด โดยมี ตลาดนางเลิ้ง และตลาดวรจักร
1. มีการดูแลสุขลักษณะของตลาด โดยการล้างทำความสะอาดให้มีสุขอนามัยปลอดเชื้อโรค
2. ระบบการจัดการน้ำเสีย และบำบัดน้ำเสีย ภายในตลาด
3. กิจกรรมการพัฒนาตลาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
– กำกับ ดูแล สุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 โดยมีการตรวจอุปกรณ์ ค่าฝุ่นละอองมลพิษ ตามวัดในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่มีเตาเผาจำนวน 6 วัด ดังนี้
1. วัดโสมนัสราชวรวิหาร
2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
3. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
4. วัดสุนทรธรรมทาน
5. วัดพระพิเรนทร์
6. วัดพลับพลาไชย
และขอความร่วมมือในการงดจุดธูปและเผากระดาษไหว้เจ้าในศาลเจ้ามีจำนวน 6 แห่ง โดยมี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
1. ศาลเจ้าไต่ฮงกง
2. ศาลเจ้าหลีตีเมี้ยว
3. ศาลเจ้ากวางตุ้ง
4. ศาลเจ้าซิกเซี้ยม้า
5. ศาลเจ้าซินเฮงตั๊ว
6. ศาลเจ้ากวนอิมเนี้ย
– พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 เป็นต้น
[ ระเบียบวาระประชุมครั้งที่ 3 ]
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่คณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมมีเพิ่มเติมในที่ประชุม ฯลฯ

ขอขอบคุณ

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า