พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 และคณะ กต.ตร.ร่วมประชุมหารือข้อราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน พร้อมมอบรางวัลข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 และคณะ กต.ตร.ร่วมประชุมหารือข้อราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน พร้อมมอบรางวัลข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 และคณะ กต.ตร.ร่วมประชุมหารือข้อราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน พร้อมมอบรางวัลข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

เวลา 13:30 น.วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 3 สถานีตำรวจพลับพลาไชย 1 – 2 พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมคณะ กต.ตร.เข้าร่วมประชุมหารือในข้อราชการ และวาระแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการประชาชนในทุกๆด้าน ตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 ข้อ 12 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล เรียกโดยย่อว่า “กต.ตร.สน.” ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ข้าราชการประจำอื่น และ ประชาชน โดยกำหนดให้ประชาชน จำนวนไม่นอยกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 9 คน เป็นกรรมการ ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่หัวหน้างานธุรการของสถานีตำรวจนั้น เป็นเลขานุการ และ ข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจนั้นที่หัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการนั้น ด้วยอาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 ข้อ 12 (6) จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ กต.ตร. สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการประชาชนในทุกๆด้าน โดยมีรายชื่อและหน้าที่ ดังนี้
# ประธานกรรมการ
1. คุณประเสริฐ กิติศักดิ์กุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
2. คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
3. คุณไพศาล เปรื่องวิริยะ เป็นประธานที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
# ด้านงานฝ่ายป้องกันและปราบปราม (กรรมการ)
1. คุณธวัช เติมวัฒนาภักดี เป็นรองประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
2. คุณณัฐสิทธิ์ ก่อทรัพย์ทวี เป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
3. คุณนิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
4. คุณวรพล เบญกานี เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
5. คุณภสว่าง พัฒนาประทีป เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
6. คุณสมชาย พิพัฒนนันท์ เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
# ด้านงานฝ่ายจราจร (กรรมการ)
1. คุณสมทรง บุญไธสง เป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
2. คุณอำพล วัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
3. คุณยรรยง ปฐมศักดิ์ เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
4. คุณบุญชัย พิพัฒศิริกุล เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
5. คุณประสิทธิ์ เหรียญเจริญสุข เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
6. คุณจรัสศรี สินธพเรืองชัย เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
# ด้านงานฝ่ายสืบสวน (กรรมการ)
1. คุณปรีชา อธิปธรรมวารี เป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
2. คุณปรีดา บูรีจิตตินันท์ เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
3. คุณอดิศร ศันสนียสุนทร เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
4. คุณณัฐพงศ์ หรูจิตรวัฒนา เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
# ด้านงานฝ่ายสอบสวน (กรรมการ)
1. คุณธนิชญาภาฐิก์ สิริรัชฎานุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
2. คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ เป็นรองประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
3. คุณมานพ จินานุวัฒนา เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
4. คุณธนังพล ปิยะมาวดี เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
5. คุณชัยภูมิ เฮ้งเจริญ เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
# ด้านฝ่ายงานอำนวยการ (กรรมการ)
1. คุณเสนีย์ ลาภากุลชัย เป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
2. คุณเรไร เอกวิริยะกิจ เป็นรองประธานที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
3. คุณบุญฤทธิ์ พิพัฒนศิริกุล เป็นรองประธานที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
4. คุณสิทธินนท์ บุญไธสง เป็นที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2

การประชุมในวันนี้มีมีการประเมินผลปฏิบัติที่ผ่านมาในทุกๆด้าน โดยมี ด้านการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, การอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร, ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม, เข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขของประชาชนตามชุมชนในพื้นที่ดูแล, รับฟังและแก้ไขปรับปรุงในด้านต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นไป พร้อมกันนี้ มีการประเมินผลงานของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในแต่ละด้าน และมอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูทุกข์สุขให้กับประชาชน สืบไป

ขอขอบคุณ

☆ พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2

☆ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 /ที่
ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า