พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) จัดประชุมหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน จากภาคประชาชน พร้อมด้วยพิธีมอบโล่ – ประกาศเกียรติคุณ แก่คณะที่ปรึกษาฯ

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) จัดประชุมหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน จากภาคประชาชน พร้อมด้วยพิธีมอบโล่ – ประกาศเกียรติคุณ แก่คณะที่ปรึกษาฯ

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) จัดประชุมหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน จากภาคประชาชน พร้อมด้วยพิธีมอบโล่ – ประกาศเกียรติคุณ แก่คณะที่ปรึกษาฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) ได้จัดประชุม หารือ รับฟังข้อคิดเห็นจากคณะที่ปรึกษาฯ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากภาคประชาชน พร้อมด้วยพิธีมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะที่ปรึกษาฯ โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

เวลา 08:00 น. คณะที่ปรึกษาฯ ทยอยเดินทางเข้าลงทะเบียน หลังจากนั้น เข้ารับประทานอาหารว่าง ณ ห้องรับรอง จากนั้น

เวลา 09:15 น. คณะที่ปรึกษาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้เดินเข้า ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ด้วยความพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าชี้แจง แนะนำการปฏิบัติตามลำดับของขั้นตอนในพิธีฯ

เวลา 09:30 น. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) ประธานในพิธีฯ เดินทางเข้ามายังห้องประชุม และได้เปิดเพลงมหาฤกษ์ โดยผู้ร่วมประชุมลุกขึ้นยืนพร้อมเพรียงกัน
จากนั้น ฝ่ายอำนวยการได้กล่าวนำ และเรียนเชิญ รอง จตช.(1) ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย รอง จตช.(1) ประธาน ได้กล่าวเปิดงานฯ

ต่อจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธาน บรรยายพิเศษและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากคณะที่ปรึกษาฯ โดยเป็นการ ถาม – ตอบ จากนั้น

เวลา 10:45 น. วงปี่สก็อตและขบวนเชิญโล่ประกาศเกียรติคุณ ขึ้นบนเวที และเริ่มเข้าสู่- พิธีมอบโล่ – ใบประกาศฯ – บัตรประจำตัว ที่ปรึกษาฯ

พิธีกรเรียนเชิญคณะที่ปรึกษา ยืนประจำจุดเพื่อขึ้นบนเวที หลังจากการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณเสร็จสิ้น ประธานได้กล่าวแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นที่ระลึก

จากนั้น วงปีสก็อตบรรเลงเพลง เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะที่ปรึกษาฯ และเดินออกจากห้องประชุมฯ และคณะที่ปรึกษา ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฯ

พร้อมกันนี้ทาง พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ฯ ยังได้จัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองในมื้อเที่ยงแก่คณะที่ปรึกษาฯที่เดินทางมาร่วมในพิธี เพื่อเป็นการขอบคุณ อีกด้วย
# รายชื่อคณะที่ปรึกษา พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) ประจำปี 2566
(ประธานที่ปรึกษา)
☆ คุณ บุญชัย มากเมตตากุล
(ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
☆ คุณ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย
(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
☆ คุณ จุรีรัตน์ รัตนศรีสมบัติ
☆ คุณ ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา
☆ คุณ ทวีศักดิ์ แก้วโมราเจริญ
☆ คุณ ไพศาลสิน แม้นสมุทรใจ
☆ คุณ มนัญญา รัตนศรีสมบัติ
☆ คุณ เมธี พฤกษพิพัฒน์
☆ คุณ เลิศสุวัฒน์ จิระประกอบชัย
☆ คุณ วีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์
☆ คุณ ศิริเวช รัตนเทพสถิตย์
☆ คุณ สุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์
(เลขานุการคณะที่ปรึกษา)
☆ คุณ จันทร์ หวนสันเทียะ
(รองประธานที่ปรึกษา)
☆ MR. XIE CHONG TONG
☆ MR. ZHENG LIEBIN
☆ คุณ กิตติวุฒิ ศุภพฤกษ์สกุล
☆ คุณ ชาย ปราบเล่ง
☆ คุณ ทวีชัย หยาง
☆ คุณ ธเนศ จันมาธิกรกุล
☆ คุณ นรา พนิตวงศ์
☆ คุณ นิธิ แจงวาณิชย์
☆ คุณ พรทิพย์ เตชะพกาพงษ์
☆ คุณ พรเทพ เกียรติก้องไชย
☆ คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
☆ คุณ วัฒนา สุขโภชน์
☆ คุณ วิชัย ชายเสรีล้ำเลิศ
☆ คุณ วิทยา จักรเพ็ชร
☆ คุณ ศักดิ์ชัย ธนบดีจิรพงศ์
☆ คุณ สมชาย ศุภสัญญา
☆ คุณ สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
☆ คุณ อธิวัฒน์ หิรัญเสรีโชติ
☆ คุณ อื่อหลาย อู๋
(ที่ปรึกษา)
☆ MR. CHEN MIN
☆ MR. WEN HUAMIN
☆ MR. MA XIANGWEI
☆ MR. OIU YIFU
☆ MR. ZHENG YONGJUN
☆ MR. ZHONG JINFENG
☆ คุณ กัญญา ลิขิตเกษมชัย
☆ คุณ กิตติโชค สินธำรง
☆ คุณ คงศักดิ์ เจริญรัตนกุล
☆ คุณ คมสัน งามหงษ์ทอง
☆ คุณ ฉัฐภรณ์ ปานทอง
☆ คุณ ชนะ จักษ์ตรีมงคล
☆ คุณ ชยานนท์ อัศวนิลศรี
☆ คุณ ซูเจียน แช่เจิ้น
☆ คุณ ญาณี ดำรงจักษ์
☆ คุณ เดชาธร ประสาทพรศิริโชค
☆ คุณ ทวีสอน ธงสันเทียะ
☆ คุณ เทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์
☆ คุณ ธนา สวัสดี
☆ คุณ ธนายง ธนัทวณิช
☆ คุณ ธีรพล มั่นพิริยะกุล
☆ คุณ ธีระศานติ์ เพลินศิลป์
☆ คุณ นำชนะ รุ่งธุรกิจ
☆ คุณ บัณฑิต เลี่ยมสวรรค์
☆ คุณ บุญส่ง มาลสุขุม
☆ คุณ บุญเสริม เม่งศิริ
☆ คุณ ประพนธ์ ล้อประเสริฐ
☆ คุณ พงศ์พิสุทธิ์ ปวะเกตุศิริ
☆ คุณ ไพบูลย์ พัฒนวาณิชกิจกุล
☆ คุณ ไพบูลย์ อ่าวสถาพร
☆ คุณ ไพโรจน์ นวลวิลัย
☆ คุณ ไพศาล ไตรรัตน์โกศล
☆ คุณ ฟอง แซ่เตียว
☆ คุณ มงคล ประดิษฐ์
☆ คุณ รินวรรธน์ โรจนสุทธิ์
☆ คุณ เลิศพงษ์ โกฏิเสถียรกุล
☆ คุณ วรรณา แข่ตั้ง
☆ คุณ วิชัย ชาญสายชล
☆ คุณ วีระชัย ใจดี
☆ คุณ สนั่น ทองประกาศิต
☆ คุณ สมชัย สินทรัพย์ไพศาล
☆ คุณ สมชาย ภูวจรูญกุล
☆ คุณ สมโพธ เกสวราเวช
☆ คุณ สมยศ สหพรอุดมการ
☆ คุณ สรรเสริญ ศักดาประยูร
☆ คุณ สันทัด อุทัยรัฐนิธิกุล
☆ คุณ สุชาติ เลิศนิมิตรกุล
☆ คุณ สุนทร คงหอม
☆ คุณ สุรัช สุดสวาท
☆ คุณ อภิวัฒน์ อรุณธีรพจน์
☆ คุณ เอกสุรีย์ ตั้งเวนิบเจริญสุข
☆ คุณ เอิน เดียน เฉิน
☆ คุณ ฮั่งเล้ง แซ่ตั้ง
☆ คุณ คมสันต์ ณรงค์ฤทธิคุณ

ขอขอบคุณ

☆ คุณ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย
(ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

☆ คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
(รองประธานที่ปรึกษาฯ)
ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า