รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาติวเข้มกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา 1,200 คน หวังสร้างความเข้าใจการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นต้นแบบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาติวเข้มกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา 1,200 คน หวังสร้างความเข้าใจการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นต้นแบบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาติวเข้มกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา 1,200 คน หวังสร้างความเข้าใจการขับขี่ปลอดภัยรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นต้นแบบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน


วันนี้ 28กันยายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ณ ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บีชโฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยมี ฯพณฯหม่า เฟิ่ง ชุนกงสุลใหญ่แก่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแมผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากรจากขนส่งจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมในพิธีเปิดโดย รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้รับมอบหมวกกันน๊อคจาก ฯพณฯ หม่า เฟิ่ง ชุน ท่านกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาและส่งมอบต่อให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งรับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 20 เตียง จากท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำส่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาที่ให้การสนับสนุนเงิน300,000 บาทจัดซื้อหมวกนิรภัยจำนวน 1,200 ใบเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งสนับสนุนเงิน 300,000 บาทในการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากรถจักรยานยนต์เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในประเทศมีสถิติผู้เสียชีวิตสูงติดอันดับต้นๆของโลกสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือเกิดจากการขาดจิตสำนึกของความปลอดภัย การขาดวินัยโดยขาดทักษะในการขับขี่ การไม่รู้กฎหมายจราจร และไม่มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างจึงเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะต้องให้ความรู้ทักษะ ความเข้าใจการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 1,200 คน นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล ที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เน้นในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลา จึงได้มีการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กงสุลใหญ่ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลาในการที่จะมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในอำเภอเมืองสงขลาจำนวน1,200 ชุดนอกจากนั้นยังได้จัดระบบคิววินมอเตอร์ไซค์ใหม่ โดยมีเสื้อวินที่จะระบุหมาย เลขสีสังกัด ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะสามารถดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้จากการจัดระบบคิวมอเตอร์ไซค์ต่างๆรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างไรให้มีความปลอดภัยเพราะต้องการที่จะมุ่งลดสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนลงให้ได้และจากข้อมูลทั้งหมดจากสถิติที่มี ยังพบว่า การเกิดการเสียชีวิตบนท้องถนนจากรถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่ของการเสียชีวิตบนท้องถนนฉะนั้นเราต้องพยายามทำทุกมาตรการในการที่จะลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้วันนี้จังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับอำเภอเมืองสงขลาจัดระบบการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในอำเภอเมืองสงขลาในการที่จะเป็นต้นแบบในการสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อความปลอดภัยและนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง กับการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นมากที่สุด และทำให้สูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงจำนวนผู้พิการ ที่เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมากส่งผลต่อปัญหาสังคมที่จำเป็นต้องมีผู้คอยดูแลเลี้ยงดู ผู้พิการเหล่านั้นและเป็นภาระต่อครอบครัวการอบรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างของจังหวัดสงขลาจึงเป็นภารกิจที่มีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

คุณ ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผอ.ภ.9 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า