สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 และทุนการศึกษา แก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ พร้อมทอดพระเนตรความก้าวหน้าและความสำเร็จโครงการพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. 2563

วันนี้ ( 23 กันยายน 2563) เวลา 09.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ปี 2562 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการ และบุคลากร สังกัด ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับผู้ที่ได้รับเข็มพระราชทานที่ระลึกและประกาศนียบัตร คือ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 42 ราย ได้แก่ กลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ , ระดับปฏิบัติการ,กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา , กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ , กลุ่มผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น , กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก/เยาวชน ,กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา , กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สื่อมวลชน หรือประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ,กลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการประจำ ศอ.บต.บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม ศอ.บต. รวมทั้ง นักเรียนโรงเรียน ตามโครงการ การประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวทางพระราชดำริฯ“ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน”ประจำปี 2560-2563 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล) จำนวน 40 ราย เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ทั้งนี้ มีผู้แทนเข้ารับ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา , กลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการประจำ ศอ.บต.บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม ศอ.บต. และนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการ การประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวทางพระราชดำริฯ“ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นทุกกลุ่ม/สาขา ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุ้น เร่งเร้าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ให้ได้รับการยกย่องเชิญชูเกียรติแก่สังคมและวงตระกูลต่อไป

ภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธี ฯ สมเด็จพรภะกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานตามแนวพระราชดำริฯ และผลงานสำคัญของ ศอ.บต. พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ถวายรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จในปี พ.ศ. 2563ได้แก่ ส่วนที่ 1.ด้านสุขภาพ ได้แก่ การช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ห่างไกลผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ความก้าวหน้า “แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” การช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการทางสมองตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” ธนาคารอุปกรณ์เพื่อคนพิการ ส่วนที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่ 3. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การปลูกกาแฟเพื่อการผลิตกาแฟทั้งระบบและครบวงจร การควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ยกระดับเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การปลูกและพัฒนากาแฟโรบัสตา” และส่วนที่ 4.ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการเสริมการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกมิติ โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาไทย 2.การส่งเสริมอาชีพ และการเพิ่มศักยภาพ และโครงการธนาคารสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

คุณ ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผอ.ภ.9 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า