ม.แม่โจ้ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้คว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติ

ม.แม่โจ้ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้คว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติ

ม.แม่โจ้ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้คว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ตามที่ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดําเนินการส่งผลงานเข้าร่วมแสดงและประกวดในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล จำนวน 8 รางวัล จาก 9 ผลงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรจึงได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะนักวิจัยดังกล่าว เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นทุ่มเทในการศึกษาวิจัย พัฒนาผลงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและประเทศชาติ”
ผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
1. รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม 2019 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ผลงาน 2 รางวัล ได้แก่
– ผลงานเรื่อง “Longanique: Beyond Skin Care Product” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award
2. รางวัลจากการเข้าร่วมแสดงและประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies (Archimedes 2020) ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย จำนวน 3 ผลงาน 3 รางวัล ได้แก่
– ผลงานเรื่อง “ANDRO : Super Boost for Immune System and Alternative Treatment for Diabetes Mellitus)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award)
– ผลงานเรื่อง “CANCERO : Tablet for Cancer Treatment and Regenerative Cells with Herbal Products โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award)
– ผลงานเรื่อง Kaffeeva : Redefining a Good Cup of Coffee โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Award)
3. รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบโอเทค บางนา กรุงเทพฯ จำนวน 2 ผลงาน 2 รางวัล ได้แก่
– ผลงานเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบ จากการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น” โดย อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง , อาจารย์ ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร และ นายณัฐพล อนันต์ธนสาร สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
– ผลงานเรื่อง “การผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนแบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน และ นางสาววรรษมล เลิศจตุรานนท์ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
4. รางวัลจากการเข้าร่วมแสดงและประกวดผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Silver Award (รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท)จาก 2 ผลงาน ได้แก่
– ผลงานเรื่อง “การผลิตสมุนไพรที่ปราศจากสารเคมี ออกฤทธิ์เร็ว ปลอดภัยกับร่างกายใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ ยาเคมี” โดย ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ
– ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการผลิตปลานิลอินทรีย์ จากระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับ ผลผลิตคุณภาพสูง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ , นางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก้ว, นายศุภกิตติ์ กลั่นจังหรีด และนางสาวกนกวรรณ นาคคำ สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
4.1 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงภาคนิทรรศการ ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่ ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่
– ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมแพลตฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์และส่งถึงบ้านผู้บริโภค “กาดสดเดลิเวรี
(Kadsod Delivery)” โดย อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชโลมกลาง , อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์, อาจารย์สุชีรา ขยาย และนางสาวกาลัญญตา แก้วมาเมือง สังกัด คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังความสามารถ ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจการสอนแล้วท่านยังได้สละเวลาทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ขอเป็นกำลังใจทุกท่านร่วมกันสร้างผลงานที่ดีเพื่อแม่โจ้ต่อไป ขอบคุณครับ”
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ ภาพ/ข่าว

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า