เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง

เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง

เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ระหว่าง 7 หน่วยงาน โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานฯ สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของประชาชน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน 2563 จนถึง เดือนมิถุนายน 2563 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้ชื่อ “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่” ปัจจุบันมีประชาชนในพื้นที่ 25 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จำนวน 370,185 ครัวเรือน

เพื่อสร้างความต่อเนื่องให้เป็นพลัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนขับเคลื่อน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร (2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน (3) เพื่อสร้างรายได้ และสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี และการเกื้อกูลของคนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

(1) กิจกรรมความต่อเนื่องคือพลัง (หน่วยงานหลัก : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด / มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(2) กิจกรรมทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม (หน่วยงานหลัก : สนง.เกษตรจังหวัด / สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด)
(3) กิจกรรมชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (หน่วยงานหลัก : สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
(4) กิจกรรมจากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม (หน่วยงานหลัก : สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด / สนง.สาธารณสุขจังหวัด)
(5) กิจกรรมชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง (หน่วยงานหลัก : สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด / ที่ทำการปกครองจังหวัด / มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

และในวันนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

1) อำเภอต้นแบบในการบูรณาการทำงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” จนเกิดผลเป็นรูปธรรม จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรฯ
2) รางวัลการประกวดร้านการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสันทราย รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ได้แก่ อำเภอพร้าว และ รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง

ขอบคุณ วิญญู บุญสุวรรณ
กลุ่มงานสารนิเทศ

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า