พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ กิวฮ๋องฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง จากวัดโลกานุเคราะห์ ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ในประเพณีงานเจ เยาวราช 2566

พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ กิวฮ๋องฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง จากวัดโลกานุเคราะห์ ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ในประเพณีงานเจ เยาวราช 2566

พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ กิวฮ๋องฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง จากวัดโลกานุเคราะห์ ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ในประเพณีงานเจ เยาวราช 2566

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ วัดโลกานุเคราะห์ เลขที่ 123 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ คณะประธานและกรรมการในการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2566 ได้ร่วมในการประกอบพิธีบวงสรวงและอัญเชิญเทพเจ้าทั้ง 22 ศาลเจ้าไปประดิษฐานยังมณฑลพิธี ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดี้ยน) ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อประกอบพิธีสวดมนต์และเวียนธูปในเทศกาลงานประเพณีงานเจเยาวราชในแต่ละคืน โดยจะมีการประกอบพิธีในช่วงเวลา 18:30 – 21:00 น.ของทุกคืน เริ่มจากวันที่ 14 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2566

และในวันนี้หลังจากที่ทางคณะสงฆ์ (จีน) ได้ประกอบพิธีบวงสรวงและอัญเชิญเสร็จสิ้น ทางคณะเจ้าภาพและกรรมการจัดงานพิธีงานเจฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมแบกเกี้ยวที่ประทับขององค์เทพเจ้าทั้ง 22 องค์ในแต่ละเกี้ยว และจัดขบวนแห่ไปตามถนนเยาวราชเพื่อนำองค์เทพไปประทับยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

# คณะเจ้าภาพ กรรมการ ที่ปรึกษาในการจัดงาน และคณะผู้ดำเนินการ #
1 ] คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กำกับดูแล และให้การสนับสนุน
แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.1 นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ประธานที่ปรึกษา)
1.2 นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ (ที่ปรึกษา)
1.3 นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ (ที่ปรึกษา)
1.4 นายไกรสร จันศิริ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา)
1.5 นายชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา)
1.6 นายนิพนธ์ ตั้งจิตมุ่งมั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยเจริญโลหะกิจ (ที่ปรึกษา)
1.7 นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
นายกสมาคมค้าทองคำ (ที่ปรึกษา)
1.8 นายสมพงษ์ วชิรคพรรณ
ห้างทองเล่งหงษ์ (ที่ปรึกษา)
1.9 นายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์ บริษัท ยงเจริญ จำกัด (ที่ปรึกษา)
1.10 นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น (ที่ปรึกษา)
1.11 นายบุญเลิศ อัสสวุฒิ บริษัท ชัยเจริญชับพลาย จำกัด (ที่ปรึกษา)
1.12 นายประดิษฐ์ แพรวไพบูลย์ บริษัท เฮงเชียงทัวร์แอนด์ทราเวิลเซอร์วิส จำกัด (ที่ปรึกษา)

[ 2 ] คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน มีหน้าที่วางแผน กำหนดแนวทางการจัดงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ ดำเนินการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1 นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ (ประธานกรรมการ)
2.2 นายธีรเดช สินธพเรืองชัย บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช จำกัด (รองประธานกรรมการ)
2.3 นายบุญฤทธิ์ พิพัฒศิริกุล
ผู้จัดการบริษัท บี ออโต้พาร์ท อิมปอร์ต จำกัด (รองประธานกรรมการ)
2.4 นางวิจิตร องค์วัฒนา
บริษัท แว่นทอง (๑๙๙๖) จำกัด (กรรมการ)
2.5 นายพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
บริษัท ไทยพิพัฒน์ อิมปอร์ต จำกัด (กรรมการ)
2.6 นายมานพ จินานุวัฒา บริษัท โง้วงี่กี่เทรดดิ้ง (1992) จำกัด (กรรมการ)
2.7 นายสมศักดิ์ วชิรคพรรณ ห้างทองเล้งหงษ์ (กรรมการ)
2.8 นายสมพงษ์ วชิรคพรรณ ห้างทองเล่งหงษ์ (กรรมการ)
2.9 นายรัฐวงษ์ พสวงศ์ ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง (กรรมการ)
2.10 นายไชยกิจ ตันติกาญจน์ ห้างทองตั้งโต๊ะกัง (กรรมการ)
2.11 นายไพสิฐ พิสุทธิกุล ห้างทองเลี่ยงเช่งเฮง (กรรมการ)
กรรมการ
2.12 นายธนกฤติ อังสุปาลี ร้านเชียงปู่ (กรรมการ)
2.13 นางสายทิพย์ วิริยะไกรกุล ห้างทองจินเซ่งเฮง (กรรมการ)
2.14 นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ บริษัท เช่งเฮงเพชรพลอย จำกัด (กรรมการ)
2.15 นางอุษา ตันติพาณิชย์กุล
ประธานกรรมการวัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
2.16 นางสาวทิพวัลย์ ตันติพาณิชย์กุล เหรัญญิกวัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
2.17 นายสมชาย รักเจริญสกุล เลขานุการวัดโลกานุเคราะห์ (กรรมการ)
2.18 ผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเซส (กรรมการ)
๒.๑๙ ผู้จัดการธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยก (กรรมการ)
2.20 ผู้จัดการภัตตาคารตั้งใจอยู่ (กรรมการ)
2.21 ผู้จัดการภัตตาคารยิ้มยิ้ม (กรรมการ)
2.22 ผู้จัดการภัตตาคารหูฉลามไขน่าทาวน์สกาล่า (กรรมการ)
2.23 ผู้จัดการภัตตาคารเชียงการีล่า (กรรมการ)
2.24 ผู้จัดการภัตตาคารกั๋มหล่ง (กรรมการ)
2.25 ผู้จัดการภัตตาคารเล่าลี่หูฉลาม (กรรมการ)
2.26 ผู้จัดการภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง (กรรมการ)
2.27 กรรมการผู้จัดการริเวอร์ซิตี้ แบงคอก (กรรมการ)
2.28 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคม (กรรมการ)
2.29 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโรงเกือก (กรรมการ)
2.30 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโจวซือกง (กรรมการ)
2.31 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าฮกเลี่ยนเก๋ง (กรรมการ)
2.32 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้ากวงเอี๊ยะ (กรรมการ)
2.33 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าต้นไทร (กรรมการ)
2.34 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าแม่ทับทิม (กรรมการ)
2.35 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้ากวนอู (กรรมการ)
2.36 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเลี้ยงเป็ด (กรรมการ)
2.37 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าอาม้าเก็ง (กรรมการ)
2.38 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าอาเนี้ยเก็ง (กรรมการ)
2.39 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ (กรรมการ)
2.40 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าอาเนี้ย (กรรมการ)
2.41 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง (กรรมการ)
2.42 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเซี้ยอึ้งกง (กรรมการ)
2.43 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าแม่ประดู่ (กรรมการ)
2.44 ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าปุนเถ้ากง (กรรมการ)
2.45 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (กรรมการ)
2.46 หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย (กรรมการ)
2.47 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ (กรรมการ)
2.48 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมคงคา (กรรมการ)
2.49 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ (กรรมการ)
2.50 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและเลขานุการ)
2.51 นางสาวกัลยกร พุฒซ้อน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
2.52 นางสาวขนิษฐา นราปุย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
2.53 นางสาวปียรัตน์ พรหมณะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณ

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ กรรมการฯ/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า